ВСТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ВІДНОСИН ЩОДО ПУБЛІЧНОГО МАЙНА: ВПЛИВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права , Україна, м. Київ

В рубрицi

Право;

Підписано до друку

12.03.2019

Номер випуску

2019 - № 1 (36)

Cторінка

136-158

Тип статті

Наукова стаття

Код УДК

342.922:351.71

ISSN print

2411-5584

Анотація

У статті запропоновано підходи забезпечення єдності правових позицій щодо
віднесення публічно-правових спорів стосовно публічного майна до адміністратив-
ної юрисдикції через парадигму судової герменевтики. Автор розкриває особливос-
ті та критерії адміністративної юрисдикції спорів стосовно публічного майна
з урахуванням практики Європейського суду з прав людини стосовно визначення
юрисдикційних меж.

Ключові слова

публічне майно, правовий режим, публічний інтерес, правовід-
носини, адміністративна юрисдикція, спір про право

Рецензент

Зовнішній рецензент

Стаття у PDF

136-158

Список літератури

1. Алексеев С. С. Теория права. Москва: Издательство БЕК, 1995. 320 с.
2. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. Москва: Статус, 1999. 711 c.
3. Коссе Д. Д. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення. URL:
http://radnuk.info/statti/249‑tioriua-gov/3468‑2010‑01‑20‑23‑17‑44. html (дата звернення: 11.01.2019).
4. Коссе Д. Д. Значення та сутність правового режиму в правовій системі України. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 25–29.
5. Матузов Н. И. Политико-правовые режимы: актуальные аспекты. Общественные науки и современность. 1997. № 1. С. 64–69.
6. Адміністративне право України: підручник / Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Богуцький В. В. та ін.; заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Харків: Право, 2010. 624 с.
7. Константінов С. Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення. Вісник Національної академії прокуратури України. 2010. № 4. С. 82–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_4_17 (дата звернення: 11.01.2019).
8. Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебное пособие. Москва: БЕК, 1995. 496 с.
9. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс. Москва: Изд-е г-на Тихомирова М. Ю., 2001. 652 с.
10. Бевзенко В. М. Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв’язання проблеми по‑новому чи неподолані виклики минулого? Право України. 2018. № 2: Новели Кодексу адміністративного судочинства України та проблемні аспекти практики їх реалізації. С. 11–25.
11. Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом України (організаційно правові питання): Mонографія. Херсон: Айлант, 2005. 268 с.
12. Гарагата К. О. Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 6. С. 79–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_6_13 (дата звернення: 11.01.2019).
13. Куйбіда Р. Адміністративний договір у практиці європейських країн. Cлово Національної школи суддів України. 2013. № 2. С. 176–183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_2_24 (дата звернення: 11.01.2019).
14. Лукач І. Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 93. С. 46–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_93_15 (дата звернення: 11.01.2019).
15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України: рішення від 01.04.2010 № 10‑рп/2010. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v010p710–10 (дата звернення: 11.01.2019).
16. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 № 8. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0008760–13 (дата звернення: 11.01.2019).
17. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2011 у справі № 28/5005/17477/2011. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20269461 (дата звернення: 11.01.2019).
18. Рішення Господарського суду Закарпатської області від 08.02.2012 у справі № 5008/6/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21429862 (дата звернення: 11.01.2019).
19. Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 3. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13/print1378843214057257 (дата звернення: 11.01.2019).
20. Перепелиця М. Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 2. С. 112–119.
21. Банчук О. А. Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність. Київ: Конус-Ю, 2008. 184 с.
22. Задирака Н. Ю., Барікова А. А. Механізм розмежування підвідомчості земельних спорів між господарськими та адміністративними судами. Адміністративне право і процес. 2014. № 1 (7). С. 148–156.
23. Кряжнов А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита. Государство и право. 1999. № 10. С. 91–99.
24. Справа «Yonghong v. Portugal»: рішення Європейського суду з прав людини від 25.11.1999 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. aspx?i=001–5646#{«itemid»: [«001–5646»]}.1–61886»]} (дата звернення: 11.01.2019).
25. Справа «Ilaşcu and others v. Moldova and Russia»: рішення Європейського суду з прав людини від 08.07.2004 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search. aspx?i=001–61886# {«itemid»: [«001–61886»]} (дата звернення: 11.01.2019).
26. Справа «Affaire Parti Communiste Unifié de Turquie et autres c. Turquie»: рішення Європейського суду з прав людини від 30.01.1998 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search. aspx?i=001–62691# {«itemid»: [«001–62691»]} (дата звернення: 11.01.2019).
27. Мінка Т. П. Онтологічна характеристика правового режиму. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 123–127.
28. Баламуш М. А. Міграційний режим в Україні: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 206 с.
29. Поповчук С. К. Адміністративно-правові режими в теорії адміністративного права та практиці діяльності правоохоронних органів: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Львівський університет бізнесу та права. Львів, 2013. 173 с.
30. Головко Л. О. Право корпоративної власності в процесах суспільної трансформації в Україні: монографія. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2012. 224 с.
31. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / под ред. Л. А. Плехановой. Москва: Юрид. лит., 1989. 288 c.
32. Сухонос В. В. Теорія держави і права: навч. посіб. Суми: ВТД «Унів. книга», 2005. 536 c.
33. Гайдамака І. О. Правовий режим: поняття та види. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Вип. 15. С. 120–127.
34. Дюги Л. Конституционное право: общая теория государства. Москва: Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1908. 957 с.
35. Смелянець Г. Є. Правовий і державний режими: поняття і співвідношення. Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 24. С. 283–286.
36. Пацурківський Ю. Правовий режим власності: поняття та зміст. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 3–9.
37. Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования / науч. ред. С. С. Алексеев. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. 128 c.
38. Соколюк З. Теорія поліції / авт. передм., упоряд. О. І. Панченко. Гадяч: Гадяч, 2005. 207 с.
39. Завгородня В. М. Поняття «адміністративно-правовий режим» у понятійному апараті адміністративного права. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (6). С. 31–35.
40. Семеніхін І. В. Правова доктрина: поняття та особливості. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2009. Вип. 18. С. 127–139.
41. Толстенко В. Л. Державно-правовий режим і його роль у визначенні форми держави. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 1. С. 115–121.
42. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учеб. для вузов. 3‑е изд., пересмотр. и доп. Москва: Норма, 2007. 816 с.
43. Ведель Ж. Административное право Франции / пер. с франц. Л. М. Энтина. Москва: Прогресс, 1973. 512 с.
44. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч.‑метод. посіб. 2‑ге вид., перероб. і допов. Одеса: Юрид. літ., 2002. 312 с.
45. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Т. 1. Загальна частина / за ред. В. Б. Авер’янов. Київ: Юрид. думка, 2004. 584 с.
46. Крестьянинов А. А. Место таможенных режимов в системе административно-правовых режимов. Проблеми законності. 1999. Вип. 37. С. 90–96.
47. Keliher M. Li as Administrative Law: Political Stratification and the Construction of Qing Administrative Order in Seventeenth-Century China. Fudan Law Review. 2016. No 3. Pp. 84–114.
48. Hofmann H. Mapping the European Administrative Space. West European Politics. 2008. Vol. 31. Pp. 1–27.
49. Torma A. The European administrative space (EAS). European Integration Studies. 2011. Vol. 9. No 1. Pp. 149–161.

Код DOI

10.31359/2411-5584-2019-36-1-136

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.02.2019