СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ РЯД ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

111-123

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.34

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті на основі розкриття змісту та взаємозв’язку категорій «сталий розвиток», «економічний розвиток» та «економічне зростання» проаналізовано проблеми переходу України до моделі збалансованого розвитку. Визначено головні перешкоди та обмеження гармонійного суспільного прогресу в Україні. Доведено методологічну роль концепції сталого розвитку у триєдності людини, економіки та природи щодо розв’язання суперечності «збільшення потреб людини – скорочення природних ресурсів», визначення пріоритетів економічної політики держави.

Keywords

сталий розвиток, економічний розвиток, економічне зростання, багатство, суспільство, природа.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

111-123

Bibliography

1. Ареф’єва О. В., Шнипко О. С. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 3 (57). С. 57–64.
2. Бабич Л М., Любохинець Л. С. Сучасні підходи аналізу модифікацій моделей економічного зростання за умов розвитку нової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4. Т. 1. С. 116–122.
3. Бібік Н. В. Індикатори сталого розвитку – міжнародна практика та українські реалії. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету «Економіка і регіон». 2009. № 2 (21). С. 43–48.
4. Бизяркина Е. Н., Овсиенко Ю . В., Сухова Н. Н. Устойчивое развитие: концепция и стратегические ориентиры. Экономика и математические методы. 2007. Т. 43. № 4. С. 23–33.
5. Бистряков І., Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України. Економіка України. 2012. № 6. C. 4–12.
6. Буян І. Економічне зростання: суть, соціальні передумови та наслідки. Вісник ТАНГ. 2005. № 2. С. 9–26.
7. Вахович І. М. Теоретичні засади формування моделі сталого розвитку суспільства. Науковий вісник Волинського національного університету. 2009. № 15. С. 17–27.
8. Генералова Ю . В. Методологія дослідження тенденцій економічного зростання. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 1 (55). С. 3–10.
9. Демченко Н. Концепція сталого розвитку в дзеркалі глобалізації. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 1. С. 14–18.
10. Заєць І. Про інституційне забезпечення сталого розвитку України. Відповідальна економіка: науково-популярний альманах. 2010. Вип. 2. С. 32–35.
11. Козаченко С. В., Палієнко Ж . В., Федюк Л. Г. Наукові передумови розробки концепції гармонійного суспільного розвитку. Стратегія розвитку України. 2007. № 1-2. С. 7–15.
12. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток. Економіка України. 2008. № 3. С. 84–91; № 4. С. 82–90.
13. Лісовський С. А., Руденко Л. Г. Концепція сталого (збалансованого) розвитку та її сприйняття в Україні. Український географічний журнал. 2005. № 4. С. 3–10.
14. Lucas R. E. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics.1988.Vol. 22. № 1. Р. 3–42.
15. Romer P. Increasing Returns and Long Run Grows. Journal of Political Economy. 1986. Vol.94. P. 1002–1037.
16. Тхор С. А. Проблемы формирования модели устойчивого экономического развития. Вісник СНУ. 2006. № 5. С. 206–210.
17. Флуд Н. А. Как измерить «устойчивость развития». Вопросы статистики. 2006. № 10. С. 19–29.
18. Дрозач М. Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку. Україна: аспекти праці. 2011. № 6. С. 35–38.
19. Цимба Т. Є . Дослідження економічних систем та моделювання їх розвитку. Регіональні перспективи. 2003. №. 7–8 (32–33). С. 18–22.
20. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. № 1359-ХІV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua (дата звернення: 08.10.2018).
21. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2006 р. № 1001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0 %BF (дата звернення: 08.10.2018).
22. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: http://search.ligazakon.ua (дата звернення: 08.10.2018).
23. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 червня 2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 08.10.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-111

16.11.2018