КОДИФІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ХАРАКТЕР, ОБСЯГ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.11.2018

Issues number

2018 - № 4 (35)

Page

154-171

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуто різні точки зору на сутність кодифікації господарського законодавства, законодавчу техніку й її складові, проаналізовано механізми її проведення. Доведено на підставі вивчення сучасних наукових поглядів доцільність розуміння кодифікації як процесу систематизації і законодавства, і системи права в цілому. Досліджено загальні складові кодифікаційної техніки.

Keywords

господарське законодавство, систематизація, систематизація норм господарського законодавства, спеціалізація у законодавчому регулюванні, уніфікація у законодавчому регулюванні, кодифікація господарського законодавства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

154-171

Bibliography

1. Гетьман Є . А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види: монографія. Харків: Право, 2012. 192 с.
2. Гетьман Є . А. Кодифікація як форма систематизації законодавства України. Проблеми законності. 2008. № 99. С. 228–236.
3. Мамутов В. К. Экономика и право: сб. науч. тр. Киев: Юринком Интер, 2003. 544 с.
4. Бринцев О. В. Мета і принципи рекодифікації економічного законодавства України. 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 трав. 2016 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, П. В. Тихий, О. В. Бринцев та ін. Харків: Право, 2016. 204 с.
5. Задихайло Д. В. Економічна влада та економічне народовладдя: проблема правової регламентації. Право та інновації. 2014. № 1–2 (5–6). С. 5–11. URL: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Pravo/47769.doc.htm (дата звернення: 08.10.2018).
6. Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи. Проблеми господарського права. 2010. № 4(63). С. 177–185. URL: file:///C:/Users/Admin/Desktop/vapny_2010_4_18.pdf (дата звернення: 08.10.2018).
7. Кудрявцева В. В. Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства. Юридична Україна. 2010. № 2. С. 102–107.
8. Подцерковний О. П. Подальша кодифікація та компактизація господарського законодавства на базі Господарського кодексу України. Юридичний вісник України. 2007. Т. 12. Вип. 11. С. 42–54. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/17651/4254.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 08.10.2018).
9. Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю ., Слюсаренко О. Л. Теорія права і держави / за заг. ред. С. Д. Гусарєва. Київ: ЦУЛ, 2008. 276 с.
10. Андрощук Г. Державна інноваційна політика. Інтелектуальна власність. 2004. № 1. С. 37–40.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-35-4-154

16.11.2018