АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, АБО КАРТЕЛЬНІ ЗМОВИ (НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.09.2018

Issues number

2018 - № 3 (34)

Page

119-132

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена аналізу такого виду конкурентних правопорушень, як антиконкурентні узгоджені дії, або картельні змови. В статті визначено аналіз складу цього правопорушення та надана класифікація антиконкурентних узгоджених дій залежно від різних критеріїв. Цей вид правопорушення має багато недоліків як стосовно законодавчого закріплення, так і практичного застосування відповідальності до порушників, процесуальних моментів виявлення та доказування існування змов.

Keywords

економічна конкуренція; антиконкурентні узгоджені дії ; картелі; змови; конкурентні правопорушення

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

119

Bibliography

1. Борисенко З. М. Розслідування картельних змов в Україні. Правничий вісник Університету економіки та права «КРОК». 2009. Вип. 2. С. 19–26. URL: http://pravoznavec.com.ua/period/article/3287/%C7 (дата звернення: 28.05.2018).
2. Валітов С. С. Конкурентне право України: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 432 с.
3. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія. Харків: Юрайт, 2012. 456 с.
4. Удалов Т. Г. Конкурентне право: навч. посіб. Київ: Школа, 2004. 496 с.
5. Рябцев Г. Л. Моделювання ринку нафтопродуктів України для формування державної політики його розвитку. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 115–121.
6. Смирнова К. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика: монографія. 2‑ге вид. Одеса: Фенікс, 2017. 490 с.
7. Вознюк О. Процедура Settlеment застосовується лише у справах про картелі. Юридична газета. 2016. 31 серпня. URL: http://yur-gazeta.com/interview/-procedura-settlement-zastosovuetsya-lishe-u-spravah-pro-karteli.html (дата звернення: 28.05.2018).
8. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18–22. Ст. 144.
9. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659‑ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.
10. Sherman Antitrust Act, United States. 1980. URL: http://www.linfo.org/sherman_txt. html (дата звернення: 28.05.2018).
11. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС щодо протидії картельним змовам. URL: https:// voxukraine.org/uk/competition-law-and-policy-in-the-united (дата звернення: 28.05.2018).
12. Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union С 326. 2012. 26 жовтня. P. 00001–0390. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (дата звернення: 28.05.2018).
13. Strafgesetzbuch. 15.05.1871. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf (дата звернення: 28.05.2018).
14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.
15. Зміни до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для за- гального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання: затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 12.10.2017. № 10‑рп. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365–17 (дата звернення: 28.05.2018).
16. Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання: затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 12 лют. 2002 р. № 27-р. Офіційний вісник України. 2002. № 11. Ст. 543.
17. Європейських виробників вантажівок оштрафували за картельну змову. Інформаційно-аналітична група Auto-consulting. Випуск від 27.09.2017. URL: http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=39770 (дата звернення: 28.05.2018).
18. Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафу: Рішення АМКУ від 26 жовтня 2016 р. № 480‑р. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=131325&schema=main (дата звернення: 28.05.2018).
19. Гавриш О. Світовий ринок нафти після вересневого терору. Дзеркало тижня. 2001. Вип. № 44. 9 листоп.–16 листоп. URL: https://dt.ua/ECONOMICS/svitoviy_rinok_nafti_pislya_veresnevogo_teroru.html (дата звернення: 28.05.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-34-3-119

15.09.2018