ЯКІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ : ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

22.05.2018

Issues number

2018 - № 2 (33)

Page

108-120

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.126.6-021.4:347.77

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Інтелектуальні послуги є чинниками формування конкурентних переваг суб’єктів господарювання, галузей та національної економіки у цілому, що є умовою їх ефективного включення у міжнародний економічний простір. В Україні в умовах реформування освіти, охорони здоров’я, науково-технічної діяльності, що є складовою загального євроінтеграційного процесу, актуалізуються дослідження змісту та напрямів забезпечення конкурентоспроможного рівня якості інтелектуальних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якість продукції (послуг) досліджується науковцями різних галузей знань, зокрема, економічних, техніко-технологічних, менеджеріальних на основі сполучення споживчого підходу, за яким якість продукції чи послуги безпосередньо пов’язана з потребами споживача та визначається рівнем їх задоволення: О. П. Осадчук, О. Ю . Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська; та виробничого підходу, який дає підстави для визначення якості продукції/послуги як похідної від ефективності техніко-технологічної, господарської,
управлінської, ринкової діяльності підприємства як виробника: О. Бандирська. Важливим для аналізу якості інтелектуальних послуг є удосконалення зазначених підходів та обґрунтування нових критеріїв, що відбивають їх змістовні особливості.
Формулювання цілей. Метою статті є розкриття економіко-правового змісту категорії якості інтелектуальних послуг шляхом виокремлення та характеристики її критеріїв та головних складових.
Виклад основного матеріалу. За споживчим підходом якість інтелектуальних послуг є сприйнятою споживачем та визначається його очікуваннями щодо результату професійних дій. Сприйнята якість трансформується у якість результативну, критеріями якої є набуття нових знань, розв’язання проблеми, покращення здоров’я та інші вигоди споживача.
За виробничим підходом якість інтелектуальних послуг – це якість процесу інтелектуального обслуговування. Оскільки інтелектуальна послугова діяльність є суб’єкт – суб’єктним процесом руху знань у певних інституційних формах від фахівця до споживача, складовими їх якості є якість джерела та отримувача інтелектуальних послуг – це персоніфікована складова якості інтелектуальних послуг.
Розкриття змісту якості інтелектуальних послуг не слід обмежувати споживчим та виробничим підходами до її аналізу. По-перше, важливим для визначення складових змісту якості інтелектуальних послуг є інвестиційний підхід, за яким витрати споживача на їх одержання є інтелектуальною інвестицією, віддача якої є критерієм якості. По-друге, складовою якості інтелектуальних послуг є їх інноваційний потенціал як чинника нововведень у різних галузях суспільної практики. По-третє, у процесі інтелектуального обслуговування використовуються дії та ресурси учасників послугових мереж, від ефективності співпраці яких безпосередньо залежить якість інтелектуальних послуг – це мережева якість. По-четверте, за інституційним підходом якість інтелектуальних послуг визначається ступенем їх відповідності встановленим суспільством нормам та правилам послугової діяльності, серед яких визначальна роль належить нормам права, що забезпечуються і охороняються державою та виражають її волю. Залежно від рівня регулюючого впливу соціальні норми якості можуть бути міжнародними, наприклад, стандарти управління якістю, що впроваджуються Міжнародною організацією стандартизації ISO, національними, галузево-регіональними, внутрішньофірмовими, індивідуально-договірними.
Висновки. Економічний зміст якості інтелектуальних послуг характеризують такі складові, як сприйнята и результативна, ресурсна і процесна, мережева та персоніфікована якість, її критеріями є віддача інтелектуальних інвестицій, інноваційність, соціальні ефекти. Правовий зміст якості насамперед полягає у відповідності інтелектуальних послуг вимогам чинного законодавства країни та міжнародних нормативних документів.
Обґрунтування загальних та специфічних складових якості інтелектуальних послуг є методологічною основою, по-перше, розробки та впровадження систем управління якістю, від ефективності яких залежить їх конкурентоспроможність на національному та світовому ринках; по-друге, удосконалення державно-правового регулювання інтелектуальної послугової діяльності.
Коротка анотація статті
Анотація. У статті проаналізовано споживчий та виробничий підходи до визначення якості інтелектуальних послуг та обґрунтовано її специфічні ознаки: сприйнята споживачем якість, ресурсна, процесна, результативна якість та якість інтелектуальної праці. На основі визначення витрат на оплату інтелектуальних послуг як інвестиції у знаннєві ресурси розкрито зміст інвестиційної складової їх якості. Визначено мережеву, персоніфіковану та інноваційну складові якості. Обґрунтовано інституційні критерії, зміст та рівні соціальних норм якості: міжнародні, національні, регіональні, внутрішньофірмові, індивідуально-договірні.

Keywords

інтелектуальні послуги, якість інтелектуальних послуг, споживчий, виробничий, інвестиційний зміст якості, сприйнята споживачем якість, ресурсна, процесна, результативна, мережева, персоніфікована якість, інституційні критерії та соціальні норми якості інтелектуальних послуг.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

108-120

Bibliography

Bandyrska, O. (2013). Yakist. Rozuminnia, pidkhid, traktuvannia. [Quality. Understanding, approach, interpretation]. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist – Standardization. Certification. Quality, 1, 54-60 [in Ukrainian].
Davydova, O. Yu., Pysarevskyi, I. M., & Ladyzhenska, R. S. (2012). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh u hotelno-restorannomu hospodarstvi [Management of the quality of products and services in the hotel and restaurant industry]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].
DSTU ISO 10001:2013 (2014). Natsionalnyi standart Ukrainy. Upravlinnia yakistiu. Zadovolenist zamovnykiv. Nastanovy shchodo kodeksiv povedinky dlia orhanizatsii
[DSTU ISO 10001: 2013. National Standard of Ukraine. Quality Management. Customer Satisfaction. Guidelines for Codes of Conduct for Organization]. (ISO 8426: 2008, IDT). Kyiv: Minekonomrozvytku Ukrainy. Retrieved from http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/778-dstu-iso-10001-2013 [in Ukrainian].
DSTU ISO 10003:2013 (2014). Natsionalnyi standart Ukrainy. Upravlinnia yakistiu. Zadovolenist zamovnykiv. Nastanovy shchodo rozviazannia sporiv poza mezhamy orhanizatsii [DSTU ISO 10003: 2013. National Standard of Ukraine. Quality Management. Customer Satisfaction. Guidelines for dispute resolution external to organizations].
(ISO 10003: 2007, IDT). Kyiv: Minekonomrozvytku Ukrainy. Retrieved from http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/779-dstu-iso-10003-2013 [in Ukrainian].
DSTU ISO 9000:2015 (2016). Natsionalnyi standart Ukrainy. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [DSTU ISO 9000: 2015. National standard of Ukraine. Quality management systems. Basic Terms and Glossary]. (ISO 9000: 2015, IDT). Kyiv: DP «UkrNDNTs». Retrieved from http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf [in Ukrainian].
DSTU ISO 9001:2015 (2016). Natsionalnyi standart Ukrainy Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy [DSTU ISO 9001: 2015. National Standard of Ukraine. Quality management. Requirements]. (ISO 9001:2015, IDT). Kyiv: DP»UkrNDND». Retrieved from http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/1316-dstu-iso-9001-2015 [in Ukrainian].
Katran, M. V. (2018). Vnutrishnii rynok spozhyvchykh tovariv v umovakh hlobalnoi konkurentsii [Domestic consumer’s market in the conditions of global competition]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Marchenko, O. S. (2008). Konsaltynhovi resursy natsionalnykh innovatsiinykh system. Ekonomiko-teoretychnyi analiz [Consulting resources of national innovation systems. Economic and theoretical analysis]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Marchenko, O. S., & Pronkina, L. I. (2016). Intelektualnyi efekt masshtabu ta yakist yak kharakterystyky konsaltynhovoho yurydychnoho tsyklu [Intellectual effect of scale and quality as characteristic of consulting legal cycle]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic theory and law, 3, 83-92. Retrieved from http://econtlaw.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/02/VisnikEkonom_326_2016_%D1 %84 %D0 %B8 %D0 %BD
%D0 %B0 %D0 %BB1.pdf [in Ukrainian].
Marchenko, O. S., & Yarmak, O. V. (2012). Natsionalna innovatsiina systema yak intehrator znan [National Innovation System as an Integrator of Knowledge]. Kharkiv: Inzhek [in Ukrainian].
Marchenko, O. S., & Yarmak, O. V. (2016). Investytsiinyi efekt yak skladova yakosti ta chynnyk konkurentospromozhnosti intelektualnykh posluh [Investment effect as a component of quality and the factor of intellectual services competitiveness]. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Spets. vypusk – Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number, 646-650. Retrieved from http://dspace.nlu.edu.ua/handle/
123456789/12081 [in Ukrainian].
Nefodov, M. (2017). Reforma systemy tekhnichnoho rehuliuvannia dopomozhe ukrainskym kompaniiam znakhodyty novi rynky zbutu [The reform of the technical regulation system will help Ukrainian companies find new markets]. Retrieved from http://metrology.com.ua/novosti/1256-maksim-nefodov-reforma-sistemi-tekhnichnogo-regulyuvannya-dopomozhe-ukrajinskim-kompaniyam-znakhoditi-novi-rinkizbutu [in Ukrainian].
Osadchuk, O. P. (2012). Naukovi pidkhody do vyznachennia poniattia «yakist» [Scientific approaches to the definition of «quality»]. Naukovi pratsi NUKhT – Scientific works of NUKHT, 44, 155-159. Retrieved from http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20146/1/25.pdf [in Ukrainian].
Pro derzhavnyi rynkovyi nahliad i kontrol nekharchovoi produktsii: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010. 2735-VI. (2011). [On state market supervision and control of non-food products. Law of Ukraine dated December 02, 2010]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 21, art. 144. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2735-17 [in Ukrainian].
Pro metrolohiiu ta metrolohichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.06.2014. 1314-VII. (2014). [On Metrology and Metrological Activity. Law of Ukraine dated June 06, 2014]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, art. 1008. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 [in Ukrainian].
Pro standartyzatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.06.2014. 1315-VII. (2014). [On standardization. Law of Ukraine dated June 06, 2014]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 1, art. 1058. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 [in Ukrainian].
Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti: Zakon Ukrainy vid 15.01.2015. 124- VIII. (2015). [On Technical Regulations and Conformity Assessment. Law of Ukraine dated January 15, 2015]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 14, art. 96. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19 [in Ukrainian].
Pro vidpovidalnist za shkodu, zavdanu vnaslidok defektu v produktsii: Zakon Ukrainy vid 19.05.2011. 3390-VI. (2011). [About liability for damage caused by defects in products. Law of Ukraine dated May 19, 2011]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – ulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 47, art. 531. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3390-17 [in Ukrainian].
Pro zahalnu bezpechnist nekharchovoi produktsii: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010. 2736-VI. (2010). [On the general safety of non-food products. Law of Ukraine dated December 02, 2010]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 22, art. 145. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2736-17 [in Ukrainian].
Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy vid 12.05.1991. 1023-XII. (1991). [On Protection of Consumer Rights. Law of Ukraine dated May 12, 1991]. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR – Bulletin of Verkhovna Rada of URSR, 30, art. 379. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 [in Ukrainian]. Skrynkovskyi, R. M., & Sytar, L. Y. (2014). Yakist pratsi personalu yak faktor efektyvnoho rozvytku pidpryiemstva [The quality of labor staff as factor of effectiveness of development of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia APK – AIC Economics and Management, 2, 119-122 [in Ukrainian].
Utekhin, I. B. (2010). Yakist posluh za dohovorom u tsyvilnomu pravi [Quality of services under civil law contract]. Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes, 4, 57-62 [in Ukrainian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-33-2-108

16.04.2018