ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2018

Issues number

2018 - № 2 (33)

Page

136-148

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

34:346.7:620.91

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проаналізовано зміст поняття «альтернативні джерела енергії», «відновлювані джерела енергії», що надається у діючому законодавстві. Проводиться класифікація об’єктів відновлюваної енергетики за видом джерела енергії, за розміром об’єкта, відповідно до цього пропонуються удосконалення законодавства.

Keywords

відновлювана енергетика, альтернативні джерела енергії, відновлювані джерела енергії, об’єкти відновлюваної енергетики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

136-148

Bibliography

1. Кузьміна М. М. Розвиток відновлюваної енергетики як фундамент енергетичної безпеки. Економічна теорія та право. 2017. № 3(30). С. 85–95.
2. Гелетуха Г. Развитие биогазовых технологий в Украине и Германии: нормативно-правовое поле, состояние и перспективы. Киев – Гюльцов – 2013. URL: http://www.uabio.org/img/files/news/pdf/Razvitie_biogazovyh_technologiy_1.pdf (дата звернення: 12.02.2018).
3. Свирков С. А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии. Москва: Статут, 2013. 479 с.
4. Вершинин А. П. Энергетическое право. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета, 2007. 248 с.
5. Білоцький С. Д. Міжнародно-правові засади та інституційні механізми регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енергетики: монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 546 с.
6. Экономика. Толковый словарь / под ред. И. М. Осадчей. Москва: Изд-во «Весь Мир», 2000.
7. Директива 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. Офіційний вісник Європейського Союзу. 05.06.2009. L 140. P. 16–62. URL: http://enref.org/docs/dyrektyva-2009-28-es-schodostymulyuvannya-vykorystannya-enerhiji-z-vidnovlyuvanyh-dzherel/.
8. Статут Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_j02 (дата звернення: 12.02.2018).
9. Розвиток вітряної електроенергетики до 2020 року. URL: http://saee.gov.ua/sites/ default/files/VITER_Dodatok_2_30_04_2017.pdf (дата звернення: 12.02.2018).
10. Розвиток біоенергетики в Україні. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bioenergetika-1b8be.pdf (дата звернення: 12.02.2018).
11. Гідроенергетика / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/uk/ae/hydroenergy (дата звернення: 12.02.2018).
12. Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 552-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-р (дата звернення: 12.02.2018).
13. Геотермальна енергія / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/uk/ae/geoenergy (дата звернення: 12.02.2018).
14. Долінський А. А., Халатов А. А. Геотермальна енергетика: виробництво електричної і теплової енергії. Вісник Національної академії наук України. 2016.№ 11. С. 76–86.
15. Бурячок Т . О., Буцьо З. Ю ., Варламов Г. Б., Дубовськой С. В., Жовтянський В. А. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі / наук. ред. В. Н. Клименко, Ю. О. Ландау, І. Я. Сігал. 2013. 390 с. URL: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-1/section-2/2-8 (дата звернення: 12.02.2018).
16. Тепловой насос: жизнь между градусами. Terminal. 2016. Март 26. URL: http://oilreview.kiev.ua/2016/03/26/teplovoj-nasos-zhizn-mezhdu-gradusami/ (дата звернення: 12.02.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-33-2-136

16.04.2018