ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Автор

, доктор економічних наук, доцент, професор, Харків, пл. Свободи, 4
, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харків, Фрунзе, 21

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

86-112

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.117:330.837

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток суспільства залежить великою мірою від ефективності національної податкової системи. Проблеми у сфері оподаткування можуть створити суттєві перешкоди для розвитку бізнесу і таким чином стримати економічне зростання.
Реформування податкової системи має базуватися на чіткому та глибокому розумінні економічної сутності податків і соціально-економічних явищ, що пов’язані з оподаткуванням. Ураховуючи, що податки виконують цілу низку функцій в економіці і що оподаткування є багатовимірним явищем, вони можуть вивчатися з різних точок зору, із застосуванням різних методологічних підходів. Одним із перспективних підходів до вивчення економічних явищ є підхід теорії трансакційних витрат, що належить до більш широкого міждисциплінарного напряму – нової інституційної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія трансакційних витрат успішно застосовується до аналізу не тільки ринкових трансакцій, але й взаємодії між бізнесом та державою. На існування витрат, пов’язаних із функціонуванням бізнесу у формальній і/або неформальній економіці, указує Е. де Сото (1989). Для реформування регуляторного середовища з метою зниження витрат формальної економіки необхідно вміти не тільки визначати, але й вимірювати ці витрати, на що звертають увагу Л. і А. Бенам (2000). Вимірюванням витрат, пов’язаних із взаємодією бізнесу та держави, займалися, зокрема, Д. Зільберстайн (2007), І. Тимошенков і О. Нащекіна (2004, 2006) та ін. Проводилися також порівняльні міжкраїнові дослідження, наприклад, у рамках дослідницьких проектів Всесвітнього Банку «Doing Business» та «Enterprise Surveys», що дають можливість оцінити і порівняти сприятливість бізнес-середовищ у різних країнах.
Витрати у сфері оподаткування вивчалися багатьма науковцями (J. Pope, 1998, S. Eichfelder і F. Vaillancourt, 2014, 2016, J. Coolidge, 2012, та ін.), хоча більшість авторів не використовували термін «трансакційні витрати». Здебільшого вивчалися витрати, пов’язані із дотриманням бізнесом вимог податкового законодавства і відповідних процедур. Однак існують і інші аспекти оподаткування, що можуть аналізуватися із застосуванням підходу теорії трансакційних витрат.
Формулювання цілей. Метою статті є обґрунтування доцільності використання підходу теорії трансакційних витрат до висвітлення економічної сутності податків та аналізу соціально-економічних явищ у сфері оподаткування і витрат, що виникають у процесі взаємодії між бізнесом та державою, а також узагальнення чинників, що впливають на рівень трансакційних витрат оподаткування, на основі даних порівняльних міжкраїнових досліджень і поглиблених досліджень української податкової системи.
Виклад основного матеріалу. З позицій теорії трансакційних витрат податки можуть розглядатися як плата бізнесу за доступ до трансакційних благ, які надає держава і які дозволяють більш ефективно здійснювати ринкові трансакції. Якщо плата перевищує вигоду від цих благ, бізнес може перейти до неформальної (тіньової) економіки. Якщо бізнес лише частково переходить «у тінь» без втрати офіційного статусу, виникає проблема фрирайдера, яка призводить до зниження якості та недовиробництва трансакційних благ.
З іншого боку, теорія трансакційних витрат може застосовуватися до аналізу витрат взаємодії між бізнесом і державою з приводу оподаткування. При цьому загальні трансакційні витрати оподаткування поділяються на адміністративні (ті, що несе держава) і витрати на дотримання процедурних вимог платниками податків (ті, що несе бізнес). Витрати можуть бути як грошовими, так і негрошовими. На рівень трансакційних витрат впливає готовність обох сторін сумлінно виконувати свої обов’язки, яка, у свою чергу, залежить від багатьох економічних та неекономічних
чинників. До перших можна віднести розмір податків, витрати на дотримання податкових процедур, суворість покарання за невиконання податкових вимог та ін. Одним із найважливіших неекономічних чинників є податкова мораль.
Вимірювання трансакційних витрат оподаткування є досить важливою й актуальною проблемою, оскільки виважена реформа податкової системи має базуватися не тільки на якісній, а й на кількісній інформації. Рівень і структура трансакційних витрат мають обумовлювати напрями реформ. Методика вимірювання цих витрат може бути різною і залежати від цілей дослідження. Наприклад, відомий дослідницький проект Всесвітнього Банку «Doing business», у рамках якого проводиться щорічна оцінка сприятливості бізнес-середовища і в тому числі податкової системи, має за мету порівняти умови ведення бізнесу в різних країнах, а також відстежити динаміку цих умов. При цьому оцінка проводиться досить поверхово за чотирма показниками і не дозволяє врахувати специфіку тієї чи іншої країни. Природно, що такі дослідження мають доповнюватися поглибленими кількісними дослідженнями податкової системи конкретної країни, прикладом яких може служити дослідження Міжнародної Фінансової Корпорації (2009) «The Costs of Tax Compliance in Ukraine». Розбіжності в оцінці трансакційних витрат оподаткування в Україні в даних дослідженнях обумовлюються методикою вимірювання (експертні оцінки витрат гіпотетичної компанії в одному випадку й опитування вибірки підприємців у другому).
За результатами оцінки сприятливості податкової системи в дослідженні «Doing business», за період з 2005 по 2015 р. Україна покращила свої позиції в ренкінгу 190 країн, перемістившись з 174-го місця на 84-те. Значну роль при цьому відіграло впровадження електронної звітності.
Хоча існує значна позитивна кореляція між сприятливістю податкової системи й економічними показниками країни (ВНП), наявність сприятливих умов оподаткування не гарантує високі економічні результати, як і не існує універсального набору вимог, що дозволили б створити найкращу податкову систему для всіх часів і народів. Мінімізація трансакційних витрат оподаткування не є самоціллю і не повинна вести до зниження податкових надходжень. Податкова система має бути гармонізована з цінностями та пріоритетами конкретного суспільства і його економічною політикою.
Висновки. Застосування підходу теорії трансакційних витрат є доцільним і корисним для більш глибокого розуміння й аналізу явищ у сфері оподаткування бізнесу. З одного боку, самі податки можуть розглядатися як частина загальних трансакційних витрат бізнесу (плата державі за трансакційні блага). З іншого боку, даний підхід може застосовуватися для аналізу витрат взаємодії між бізнесом і державою з приводу сплати податків. Ці витрати залежать від великої кількості економічних і неекономічних чинників, включаючи податкову мораль у конкретному суспільстві.
Важливою є проблема кількісної оцінки трансакційних витрат оподаткування. При цьому величина витрат залежить від методики оцінки.
За результатами щорічного порівняльного міжкраїнового дослідження умов ведення бізнесу «Doing business», Україна досягла значного прогресу в період з 2004 по 2015 р. у сфері оподаткування.
Незважаючи на існування певних індикаторів сприятливості податкової системи для розвитку бізнесу, неможливо сформулювати єдині, універсальні вимоги до найкращої податкової системи, оскільки вона є інтегрованою до конкретного суспільства з його особливостями, цінностями і пріоритетами.
Коротка анотація до статті
Анотація. Обґрунтовано доцільність використання підходу теорії трансакційних витрат до аналізу різних аспектів оподаткування бізнесу, зокрема висвітлено економічну сутність податків і проаналізовано витрати, що виникають у процесі взаємодії між бізнесом та державою. Показано важливість і розглянуто методологічні аспекти вимірювання трансакційних витрат оподаткування. Проаналізовано результати порівняльних міжкраїнових досліджень податкових систем і виявлено зв’язок між сприятливістю податкової системи для бізнесу та економічними показниками країни. Обговорюється проблема створення гармонічної і ефективної податкової системи, що враховує інтереси та пріоритети суспільства.

Keywords

податки, теорія трансакційних витрат, трансакційні витрати оподаткування, державне регулювання бізнесу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 86-112

Bibliography

Arrow, K. J. (1969). The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation. In The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session, Washington, DC: US Government Printing Office.
Barbuta, N. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle I, Economics and Applied Informatics, 69–76.
Benham, A., & Benham, L. (2000). Measuring the Costs of Exchange. In C. Menard (Ed.), Institutions, Contracts and Organizations: Perspective from New Institutional Economics. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Besley, T. (2015). Law, Regulation, and the Business Climate: The Nature and Influence of the World Bank Doing Business Project. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 99–120.
Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series, 4(16), 386–405.
Coolidge, J. (2012). Findings of Tax Compliance Cost Surveys in Developing Countries. eJournal of Tax Research, 10(2), 250–287.
De Soto, H. (1989). The Other Path: the Invisible Revolution in the Third World. New York: Harper & Row Publishers, Inc.
Eichfelder, S., & Vaillancourt, F. (2014). Tax compliance costs: A review of cost burdens and cost structures. Arqus Discussion Paper, 178, Paderborn, Germany.
Eichfelder, S., & Vaillancourt, F. (2016). Tax Compliance Costs: Cost Burden and Cost Reliability. Arqus Discussion Paper, 212, Paderborn, Germany.
Engelschalk, M., & Loeprick, J. (2016). The Taxation of Micro and Small Businesses in Transition Economies: Country Experience of the Introduction of Special Tax Regimes. Journal of Tax Administration, 2(1), 1–53.
European Commission (2013). A Review and Evaluation of Methodologies to Calculate Tax Compliance Costs. Taxation Papers. FWC TAXUD/2012/116. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Evans, C., Hansford, A., Hasseldine, J., Lignier, P., Smulders, S., & Vaillancourt, F. (2014). Small Business and Tax Compliance Costs: A Cross-Country Study of Managerial Benefits and Tax Concessions. eJournal of Tax Research, 12(2), 453–482.
Hansford, A., & Hasseldine, J. (2012). Tax Compliance Costs for Small and Medium Enterprises: the Case of the UK. eJournal of Tax Research, 10(2), 288–303.
IFC, International Finance Corporation (2009). The Costs of Tax Compliance in Ukraine. Retrieved December 10, 2017, from http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/725f0b804b5f7ae59f06bf6eac26e1c2/UTCCS_eng.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=725f0b804b5f7ae59f06bf6eac26e1c2.
IFC, International Finance Corporation (2013). The Enterprise Surveys: What Businesses experience. Ukraine Country Profile. Retrieved December 10, 2017, from http://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Profiles/English/Ukraine-2013.pdf.
Klaes, M. (2000). The history of the concept of transaction costs: neglected aspects. Journal of the History of Economic Thought, 22(2), 191–216.
Kuzminov, Ya. I., Bendukidze, K. A., & Yudkevich, M. M. (2006). The course of institutional economics: institutions, networks, transaction costs, contracts [Institutional Economics Course: Institutions, Networks, Transaction Costs, Contracts]. Moscow: HSE [in Russian].
Nashchekina, O. N., & Timoshenkov, I. V. (2004). Hard to Bear, Hard to Measure: The Costs of Small Business Legalization in Ukraine. In Institutions and Economic and Political Behavior: 8th Annual Conference of International Society for New Institutional Economics, Tucson, Arizona, USA. Retrieved December 10, 2017, from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21080.
Polski, M. M. (2003). The Invisible Hands of U. S. Commercial Banking Reform: Private Action and Public Guarantees. Boston, MA: Springer US.
OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Retrieved December 10, 2017, from http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profitshifting_9789264202719.
OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development (2017). Base Erosion and Profit Shifting Definition. Retrieved December 10, 2017, from http://www.oecd.org/tax/beps/.
Pope, J. (1998). The Administrative and Compliance Costs of International Taxation: An Introduction for Research Students. Curtin University Working Paper, Perth, Australia.
Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 Other OECD Countries from 2003 to 2014: Different Developments? Journal of Self-Governance and Management Economics, 3(4), 7–29.
Smith, A. (1776). Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Printing 1976). Oxford, UK: Oxford University Press.
Timoshenkov, I. V., & Nashchekina, O. N. (2006). How Good Are We at Estimating Barriers to Business? A Close Look at the Ukrainian Business Environment. In Institutions: Economic, Political and Social Behavior: 10th Annual Conference of International Society for New Institutional Economics, Boulder, Colorado, USA. Retrieved from http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/cniss.wustl.edu/
ContentPages/45606038.pdf.
The World Bank Group (2006). Doing Business 2006: Creating Jobs. Washington, DC: World Bank.
The World Bank Group (2017a). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank.
The World Bank Group (2017b). GNI per capita ranking, Atlas method and PPP based. Retrieved December 10, 2017, from https://data.worldbank.org/data-catalog/GNIper-capita-Atlas-and-PPP-table
The World Bank Group and PwC, PricewaterhouseCoopers (2009). Paying Taxes 2009. The global picture. Retrieved December 10, 2017, from https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/paying-taxes-2009.pdf.
The World Bank Group and PwC, PricewaterhouseCoopers (2017a). Paying Taxes. Retrieved December 08, 2017, from http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2017.pdf.
The World Bank Group and PwC, PricewaterhouseCoopers (2017b). Paying Taxes: 2007–2017. Retrieved December 08, 2017, from https://www.pwc.com/gx/en.
United Nations, & CIAT, Inter-American Center of Tax Administrations (2014). Measuring tax transaction costs in small and medium enterprises. New York: United Nations: CIAT.
Wallis, J. J., & North, D. C. (1986). Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870–1970. In Engermann, S., & Gallman, R. (Eds.), Long-Term Factors in American Economic Growth. Chicago: University of Chicago Press.
Zylbersztajn, D., Faccioli, F., & Frota da Silveira, R. (2007). Measuring the Start Up Costs in Brazilian Small Firms. R. Adm., São Paulo, 42(3), 293–301.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-86

19.02.2018