ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ЯК ЦІЛІСНИЙ ОБ’ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

130 - 142

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:347.721

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті звернуто увагу на відсутність законодавчої систематизації нормативно-правового матеріалу, що забезпечив би системне функціонування державного макроекономічного регулювання. Адже правове забезпечення функціонування такого механізму розподілено між джерелами різних галузей законодавства, що перешкоджає його чіткому і узгодженому функціонуванню. Акцентується увага також і на необхідності законодавчої деталізації застосування окремих правових засобів такого механізму з огляду на забезпечення законності в процесі використання державою власних організаційно-господарських повноважень. Відтак, актуалізовано питання про створення на першому етапі віртуального нормативно-правового комплексу регулювання відносин державного макроекономічного регулювання для забезпечення узгодженості та системного характеру нормотворчої діяльності в цій сфері.

Keywords

державне макроекономічне регулювання, державна макроекономічна влада, економічна система, інтеграція та систематизація нормативно-правового матеріалу, предмет правового регулювання, публічно-приватне партнерство

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

130-142

Bibliography

1. Усатий В. О. Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики України: монографія. Харків: Юрайт, 2016. 176 с.
2. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2008. 20 с.
3. Юсупов В. А. Господарсько-правове забезпечення зовнішньоекономічної політики держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2009. 20 с.
4. Атаманова Ю. Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: монографія. Харків: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. 128 с.
5. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія. Харків: Юрайт, 2012. 456 с.
6. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учеб. пособие / под ред. В. М. Соколинского. М.: КНОРУС, 2010. 248 с.
7. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2013. С. 7.
8. Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 4.

Code DOI

14.11.2017