СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ПРОЯВУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Київ, проспект Перемоги, 54/1

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

64-82

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.43.02(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Обстоюється теза про те, що сьогодні прогресивний розвиток аграрного сектору України гальмується нерозв’язаними суперечностями в системі аграрних відносин. Досліджуються соціальні та економічні суперечності розвитку аграрного сектору сучасної України, з’ясовується їх специфіка та основні форми прояву. Вказуються причини появи суперечностей та пропонуються шляхи їх розв’язання.

Keywords

Аграрний сектор, суперечності, власність, агрохолдинги, особисті селянські господарства, демографічна криза, поселенська криза.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 64-82

Bibliography

1. Андрійчук В. Г., Зубець М. В., Юрчишин В. В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. Київ: Аграрна наука, 2005. 140 с.
2. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ: ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
3. Зайцев Ю. К. Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи. Економічна теорія та право. 2016. № 3 (26). С. 11–26.
4. Шубравська О. В., Молдаван Л. В., Пасхавер Б. Й. та ін. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки: монографія / за ред. д-ра екон. наук О. В. Шубравської; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2012. 496 с.
5. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Структурні реформи в аграрному секторі України. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 15–29.
6. Кириленко І. Г., Івченко В. Є. Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 5–11.
7. Коваль О. М. Розвиток ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки в Україні: монографія. Київ: Вид-во «Четверта хвиля», 2014. 286 с.
8. Бородіна О. М., Заяць Т. А., Куценко В. І. та ін. Концептуальні засади соціально-економічного розвитку сільських територій / за наук. ред. Я. В. Остафійчука. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 48 с.
9. Лупенко Ю. О., Тулуш Л. Д. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 5–17.
10. Могильний О. М. Регулювання аграрної сфери. Ужгород: ІВА, 2005. 400 с.
11. Молдаван Л. В. Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики. Економіка та прогнозування. 2016. № 2. С. 148–159.
12. Онєгіна В. М., Шибаєва Н. В. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 18–24.
13. Пасхавер Б. Й. Антикризові можливості агропродовольчого комплексу. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 11–21.
14. Рябоконь В. П., Рарок Л. А. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 56–65.
15. Прокопенко О. М. Сільське господарство України: стат. зб. за 2015 рік. Держкомстат України. Київ, 2016. 360 с.
16. Бородіна О. М., Прокопа І. В., Юрчишин В. В. та ін. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2012. 320 с.
17. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / Інститут економічного прогнозування; за ред. академіка НАН України В. М. Гейця. Київ: Логос, 1999. 500 с.
18. Чорна І. О. Соціально-економічний розвиток села: нариси формування та перспективи: монографія / за ред. Д. М. Ядранського. Запоріжжя: КПУ, 2011. 186 с.
19. Чухно А. А. Твори: у 3 т. / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-досл. фін. ін-т при М-ві фін. України. Київ, 2006. Т. 2. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. 2006. 512 с.
20. Щурик М. В. Суперечності власності у вітчизняному секторі аграрної економіки. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 11–15.
21. Бородіна О. М., Геєць В. М., Гуторов А. О. та ін. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 56 с.

Code DOI

09.11.2017