ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КОДИФІКАЦІЇ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

108-119

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена проблемі забезпечення економічної конкуренції в процесі створення ефективного ринкового середовища, розробки й впровадження правил справедливої поведінки господарюючих суб’єктів на ринку, захисту від заборонених видів монополістичної діяльності та антиконкурентних дій. Велика кількість законів та нормативно-правових актів у цій сфері не створює необхідний режим функціонування нормального ринкового середовища. Виникає нагальна необхідність систематизації актів конкурентного законодавства та перегляду самого механізму його
впливу та ефективності практичного застосування, зокрема припинення численних правопорушень у цій сфері.

Keywords

Правове забезпечення економічної конкуренції, антимонопольно-конкурентна політика держави, конкуренційне законодавство, захист економічної конкуренції, захист від недобросовісної конкуренції.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 108-119

Bibliography

1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.
2. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції: схвалена Постановою Верхов. Ради України від 21.12.1993 № 3757-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 9. Ст. 42.
3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
4. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 № 1682-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. Ст. 238.
5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.
6. Бакалінська О. О. Проблеми і перспективи розвитку конкурентного законодавства України. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. C. 17–21.
7. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 № 332-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. Ст. 78.
8. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 330-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 9/10. Ст. 65.
9. Про захист національного виробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 № 331-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 12/13. Ст. 80.
10. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання: затв. постановою Каб. Міністрів України від 28.02.2002 № 219. Офіційний вісник України. 2002. № 9. Ст. 405.
11. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 25.12.2001 № 182-р. Офіційний вісник України. 2002. № 7. Ст. 323.
12. Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії): затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 12.02.2002 № 26-р Офіційний вісник України. 2002. № 11. Ст. 542.
13. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 19.02.2002 № 33-р. Офіційний вісник України. 2002. № 13. Ст. 679.
14. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 05.03.2002 № 49-р. Офіційний вісник України. 2002. № 14. Ст. 778.
15. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
16. Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України: розпорядж. Каб. Міністрів України від 18.03.2002 № 145-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145-2002-р.
17. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі: Закон України від 10.04.2008 № 250-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 23. Ст. 213.
18. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994. Офіційний вісник України. 2006. № 24. Ст. 1794.
19. Законодавство України у сфері захисту економічної конкуренції: Юридичний збірник. 4-те видання, доповнене та розширене. Київ: ПП «Фірма «Гранмна», 2012.
20. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.
21. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 роки: затв. розпорядж. Каб. Міністрів України від 19.092012 № 690-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/690-2012-р.
22. Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: затв. Указом Президента України від 12.03.2012 № 187. Офіційний вісник України. 2012. № 22. Ст. 825.
23. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Code DOI

20.06.2017