ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор

, здобувач, Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

145-158

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22

ISSN print

2411-5584

Abstract

Статтю присвячено комплексному дослідженню господарсько-правових засобів, за допомогою яких забезпечується ефективне функціонування державної регіональної політики. Визначено, що поряд з основними засобами регулювання такої політики, які закріплені Господарським кодексом України, існують спеціальні засоби, що містяться в інших нормативно-правових актах. Встановлено, що дія всіх цих господарсько-правових засобів спрямована на регулювання єдиного об’єкта – державної регіональної політики, однак на законодавчому рівні відсутня їхня класифікація, систематизація та консолідація.

Keywords

Державна регіональна політика, економічна політика, господарсько-правові засоби, державне замовлення, державно-приватне партнерство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 145-158

Bibliography

1. Щербина В. С. Господарське право: підручник. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 640 с.
2. Задихайло Д. Д. Повноваження Уряду України щодо регіонального розвитку та діяльності в надзвичайних умовах. Засоби та механізми господарсько-правового регулювання: колективна монографія / за ред. Д. В. Задихайла. Харків: Юрайт, 2013. Т. 3. С. 192–241.
3. Череповський Є . В. Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва: автореф. дис. … канд. юрид. наук: Харків, 2017. 21 с.
4. Задихайло Д. Д. Конституційно-правові засади діяльності уряду України в економічній сфері. Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: колективна монографія / за ред. Д. В. Задихайла. Харків: Юрайт, 2013. Т. 1. С. 317–368.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Дата оновлення: 09.02.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 26.05.2017).
6. Вінник О. М. Проблеми використання корпоративної форми державно-приватного партнерства. Юридична наука, практика і освіта: збірник наукових праць. Луганськ / за заг. ред. О. В. Шаповалової. Луганськ: Вид-во СНУ, 2010. 256 с.
7. Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України: Постанова Каб. Міністрів України від 30.04.2014 № 197. Дата оновлення: 05.05.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-п (дата звернення: 11.05.2017).
8. Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України: Постанова Каб. Міністрів України від 08.06.2016 № 376. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-п (дата звернення: 11.05.2017).
9. Зельдина Е. Р. Проблемы модернизации законодательства о специальном режиме хозяйствования. Экономика и право. 2007. Вип. 1 (17). С. 136–140.

Code DOI

10.06.2017