АУТСОРСИНГ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор

, студентка, Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

159-170

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена аналізу використання аутсорсингу на трьох основних рівнях: мікрорівні, макрорівні та мегарівні. Здійснено аналіз взаємодії різних суб’єктів на різних рівнях застосування аутсорсингу та переваги, які може отримати держава від таких господарсько-правових відносин. Визначено завдання господарсько-правової політики в сфері аутсорсингових відносин. Сформульовано позиції щодо публічних інтересів у сфері аутсорсингових відносин, а також щодо особливостей економічної політики держави в цій сфері.

Keywords

Аутсорсинг, аутсорсингові договори, транснаціональні корпорації, промислова політика держави, вітчизняне підприємство-аутсорсер.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 159-170

Bibliography

1. Гелета И. В. Аутсорсинг как значимый компонент оптимизации процесса управления персоналом. Экономика: теория и практика. 2011. № 2 (22). С. 62–65.
2. Васильківська Т . В. Аутсорсинг як метод оптимізації організаційної структури. Відповідальна економіка. 2012. Вип. 4. С. 87–90.
3. Шайдуров С. Некоторые проблемы аутсорсинга государственных и муниципальных услуг. Хозяйство и право. 2012. № 12. С. 83–88.
4. Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність в офшорному аутсорсингу: проблеми управління. Питання інтелектуальної власності. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ, 2011. Вип. 9. С. 223–242.
5. Першко Л. О. Аутсорсинг та інсорсинг в управлінні інтегрованим формуванням. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 449–455.
6. Синяева И. М., Земляк С. В., Синяев В. В. Маркетинг в коммерции: учебник / под ред. акад. РАЕН Л. П. Дашкова. М.: Изд. торговая корпорация Дашков и К, 2011. 548 с.
7. Усатий В. О. Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2015. 20 с.
8. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2013. 38 с.
9. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку. URL: http://unctad.org.
10. Гавриленко К. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі стратегічного управління. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1 (91). С. 104–109.
11. Ляпоров В. Аутсорсинг бизнес-процессов. URL: http://md–hr.ru/articles/html/article32671.html.
12. Македон В. В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України. URL: http://nbuv.gov.ua/potrtal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_1/25.pdf.

Code DOI

09.06.2017