ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ФУНКЦІЯМИ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук,доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

171-185

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.01

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена з’ясуванню ролі та значення кримінального права для держави, суспільства та особистості на сучасному етапі їх розвитку. Доведено, що кримінальне право є особливою галуззю права, з притаманними лише йому унікальними інструментами правового регулювання. З’ясовано, що питання про функції та завдання кримінального закону тісно пов’язані з поглядами на предмет кримінального права крізь призму уявлень про взаємний правовий зв’язок держави зі злочинцем. Підтверджено, що існуюча доктрина взаємообумовленості мети кримінального права та закону про кримінальну відповідальність із завданнями КК впливає на формування функцій кримінального права, формує «інтелектуальний каркас» для подальшого глибокого дослідження змісту предмета й методу кримінального права, може сприяти пропозиціям «de lege ferenda» до приписів ст. 1 КК.

Keywords

Функції кримінального права, функції закону про кримінальну відповідальність, мета кримінального права, предмет кримінального права, завдання КК, мета закону про кримінальну відповідальність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 171-185

Bibliography

1. Т аганцев М. С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. Вып. 1. СПб.: Гос. тип., 1887. 394 с.
2. Наден О. В. Т еоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія. Харків: Право, 2012. 266 c.
3. Панов М. І. Вступ до навчального курсу «Кримінальне право України» Xарків: Право, 2015. 104 с.
4. Разгильдиев Б. Т . Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация / под ред.: Р. Р. Галиакбаров. Саратов: Сарат. ун-т, 1993. 232 c.
5. Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права: Преступление: в 6 т. Часть общая / в ред.: А. А. Пионтковский, П. С. Ромашкин, В. М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. Т. 2. 516 c.
6. Нольде Э. Ю. Свод замечаний на проект общей части Уложения о наказаниях, выработанных редакционною комиссиею: Замечания на третью главу Проекта. Пб.: Гос. Тип., 1884. Т. 2. С. 937.
7. Шаргородский М. Д. Предмет и система уголовного права. Советское государство и право. 1941. № 4. 156 с.
8. Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 1999. 262 с.
9. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В. І. Борисов, В. Я. Т ацій, В. І. Т ютюгін та ін.; за ред. В. Я. Т ація, В. І. Борисова, В. І. Т ютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Xарків: Право, 2015. 528 с.
10. Шевченко Є . В. До питання про співвідношення кримінального права з кримінальним законом в контексті сучасних поглядів на праворозуміня. Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. 2014. № 2 (17). С. 272–286.
11. Малько А. В. Проблемы взаимодействия целей и средств в политике. Вестник ВУиТ. Сер. «Юриcпруденция». Тольятти. 2003. Вып. 30. С. 174.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Гос. издат. полит. лит., 1955. 2-е изд. Т. 1. 698 с.
13. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Гос. издат. полит. лит., 1961. 2-е изд. Т. 21. 745 с.
14. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 198 с.

Code DOI

04.06.2017