АУТСОРСИНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор

, студентка, Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

193 - 201

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена пошуку правового змісту реалізації аутсорсингових відносин з тим, щоб забезпечити гармонізацію інтересів суб’єктів господарювання на мікрорівні та публічні економічні інтереси держави на макрорівні. Тобто аналізу підлягає сам економічний феномен та його правова природа. Крім цього, у статті визначені положення економічної та господарсько-правової політики держави щодо подальшого вдосконалення господарського законодавства у цьому напрямі.

Keywords

аутсорсингові договори, транснаціональні корпорації, правова природа аутсорсингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

193-204

Bibliography

1. Хейвуд Д. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. / Д. Б. Хейвуд ;пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2002. – 176 с.
2. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентноспособных организаций : учеб. пособие / под ред. проф. Б. А. Аникина. – М. : Инфра-М, 2003. – 187 с.
3. Дрозд И. Бухгалтерский аутсорсинг как организационная форма современного учетно-аналитического процесса / И. Дрозд // Бухгалтер. учет и аудит. – 2003. –№ 8. – C. 10–18.
4. Стрельченко Н. М. Контрактний аутсорсинг – економічний інструмент покращення відносин з іноземними партнерами / Н. М. Стрельченко // Эконом. инновации. – 2005. – № 23. – С. 100–109.
5. Морщагін О. В. Аутсорсинг як специфічний інструмент інтеграції підприємств/ О. В. Морщагін // Торгівля і ринок. – Вип. 19, т. 4. – 2006. – С. 98–104.
6. Дойг С. Не зашло ли использование аутсорсинга слишком далеко? / С. Дойг, Д. Вулсон Д, К. Спекхальс // Эконом. стратегии. – 2004. – № 1. – C. 88–92.
7. Lacity M. C. It Оutsourcing: maximize flexibility and control / M. C. Lacity, L. P. Willcocks, D. E. Feeny // Harvard business review. – 1995. – Vol. 73.3(3). – Р. 84–93.
8. Тищенко А. Перспективы аутсорсинга как одного из условий повышения конкурентных преимуществ / А. Тищенко // Экономика: проблемы теории и практики. – 2005. – Вып. 208, т. 3. – С. 634–639.
9. Штангей Н. М. Аутсорсинг як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки / Н. М. Штангей // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ,2007. – Вип. 1 (5), т. 2. – С. 9–12.
10. Usha A. Legal Process Outsourcing: Trends and Perspectives [Електронний ресурс]/ А. Usha. – 2008. – Режим доступу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1085128.
11. Передрий Е. Анализ функций, передаваемых на выполнение в аутсорсинге /Е. Передрий // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. – Х. : НТУ «ХПИ». –2006. – № 15. – 215 с.
12. Попко О. Проблеми та перспективи аутсорсингової діяльності / О. Попко // Вісн. Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування. Економіка : зб. наук. пр. –2008. – 429 с.
13. Дзюба М. Перспективи розвитку аутсорсингу в агропромисловому комплексі України / М. Дзюба // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва : зб. наук.пр. – Харків : ХНАУ, 1997–2012 – № 12 : Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. – 2012. – № 12.
14. Рибіна Л. Консалтинг і аутсорсинг як фактори успішного розвитку конкурентного бізнесу / Л. Рибіна //Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільс. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ. – Вип. 65: Економічні науки. – 2007. –345 с.
15. Осадчий В. И. Роль ИТ-аутсорсинга в экспорте украинских информационно-компьютерных технологий / В. И. Осадчий // Економ. простір. – 2013. – № 79. –С. 34–45.
16. Markusen J. Discriminating among Alternative Theories of the Multinational Enterprise/ J. Markusen, K. Maskus // Review of International Economics. – 2002. – Vol. 10. –p. 694–707.
17. Wu F. Overcoming Export Manufacturers’ Dilemma in International Expansion /F. Wu, R. Sinkovics, T. Cavusgil, A. Roath // Journal of International Business Studies. – 2007. – Vol. 38, № 2. – p. 283–302.
18. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. – Geneva and New York : United Nations. – 2012. – 200 p.
19. Kosmina V. Offshore outsourcing and export of transnational companiesfrom newly industrialised countries of Asia / V. Kosmina // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – Р. 271–275.
20. Партин Г. О. Основні види аутсорсингу та їх застосування в управлінні діяльністю підприємства / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 10–12 листоп. 2011 р., присвяч. 45‑річчю Ін-ту економіки і менеджменту та 20‑річчю Ін-ту післядиплом. освіти Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 637–638.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.03.2017