СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, аспірант, Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

134-145

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5:005.591.6

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності. Проведено аналіз змін національного законодавства України щодо спеціальних умов здійснення інноваційної діяльності.

Keywords

інноваційна діяльність, спеціальний режим, податкові пільги, технопарк.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

134 - 145

Bibliography

1. Задихайло Д. Д. Функції Уряду України в економічній сфері: модернізація конституційно-правового забезпечення / Д. Д. Задихайло. – Харків : Юрайт, 2013. – Вип. 9. – 112 с. – (Серія «Наукові доповіді»).
2. Атаманова Ю . Є . Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є . Атаманова. – Харків : ФІНН, 2008. – 424 с.
3. Микушева Т. Ю . Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности [Електронний ресурс] / Т. Ю . Микушева. – Режим доступу: https://refdb.ru/look/1263582.html.
4. Белов В. Н. Полезные примеры для российской инновационной политики / В. Н. Белов // Аналит. вестн. – 2001. – № 15 (146).
5. Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інновації. – 2013. – Т. 9, № 3. – С. 59–72
6. Алексєєв І. В. Є вропейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності [ Електронний ресурс] / І. В. Алексєєв, Р. Й. Ж елізняк. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14096/1/3_7-16_Vis_725_Ekonomika.pdf.
7. Дмитрів В. І. Cвітовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3214.
8. Самотуга О. О. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного процесу [Електронний ресурс] / О. О. Самотуга. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17818.doc.htm.
9. Податковий кодекс України : затв. Законом України від 02.12.2010 № 2755-VI //Голос України. – 2010. – 4 груд. (№ 229, / 229–230).
10. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 лип. 2002 р. № 40-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – №36. – Ст. 266.
11. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України : Закон України від 25.03.2005 № 2505-IV // Уряд. кур’єр. – 2005. – 31 берез. (№ 58, / 58–59).
12. Проект Інноваційного кодексу України. – Харків : Право, 2012. – 168 с. – (Серія «Інноваційне суспільство і розвиток законодавства»).
13. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 № 991‑XIV // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 32. – С. 57.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.03.2017