ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор

, аспірант , Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

146-156

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.11

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті окреслено коло питань, які підлягають вирішенню з метою надання принципам господарського права практичного змісту та підвищення ефективності всього господарсько-правового механізму. Звернуто увагу на специфіку та комплексний характер галузі господарського права, що повинно бути враховано при визначенні та відповідній класифікації його принципів. Ставиться питання можливості гармонійного поєднання публічного та приватного інтересів за допомогою принципів права. Підкреслено особливий зв’язок господарського права з економікою та необхідність побудови змістовної основи принципів господарського права на загальних принципах функціонування ринкової економіки.

Keywords

принципи права, принципи господарського права, функції принципів господарського права

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

146-156

Bibliography

1. Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / С. С. Алексеев. – М. : Проспект, 2008. – 565 с.
2. Бержель Ж . Общая теория права / Жан-Луи Бержель. – М. : Тип. Липец. изд., 2000. – 576 с.
3. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Харків, 2013. – 38 с.
4. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 207 с.
5. Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. – Харків : Право, 2015. – 366 с.
6. Щербіна В. С. Публічні й приватні інтереси в господарських відносинах [Електронний ресурс] / В. С. Щербіна // Приват. право і підприємництво. – 2014. –Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C2 1 C O M = 2 & I 2 1 D B N = U J R N & P 2 1 D B N = U J R N & I M A G E _ F I L E _DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppip_2014_13_9.pdf.
7. Щербіна В. С. До питання щодо принципів господарського права [Електронний ресурс] / В. С. Щербіна // Вісн. півден. регіон. центру Нац. акад. прав. наук України. – 2014. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vprc_2014_1_10.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.03.2017