АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

169-180

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглядаються підходи до визначення та значення суб’єктів малого підприємництва, особливості кваліфікації малого бізнесу в Україні. Виділено ряд існуючих економічних та юридичних проблем, запропоновані шляхи вирішення та удосконалення сфери малого бізнесу.

Keywords

підприємницька діяльність, суб’єкти малого бізнесу, спеціальний правовий режим.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

169-180

Bibliography

1. Бех Н. Особливості розвитку і функціонування малого і середнього бізнесу в Україні / Н. Бех // Галиц. екон. вісн. – 2010. – № 1(26). – С. 16–18.
2. Блискавка Т. Зарубіжний досвід фіскального регулювання інноваційного процесу в економічно розвинених країнах / Т. Блискавка // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 1 (66). – С. 155–165.
3. Пудсакулич В. Ю . Методи ідентифікації малих підприємств / В. Ю . Пудсакулич // Сучасний соціокультурний простір [Електронний ресурс] : зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Ужгород, 2009. – Режим доступу: http://intkonf.org/pudsakulich-vyu-metodi-identifikatsiyi-malih-pidpriemstv. – Заголовок з екрана.
4. Хомко Л. В. Особливості правового регулювання малого підприємництва в Україні / Л. В. Хомко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2015. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 131–134.
5. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – Київ : Знання, 2001. – 277 с.
6. Кошелева Т. Н. Сущность и значение малого предпринимательства / Т. Н. Кошелева // Общество. Среда. Развитие («Terrahumana»). – 2009. – № 3. – С. 18–25.
7. Нечивілова Н. І. Концептуальне осмислення базових категорій підприємницької діяльності «малий бізнес», «мале підприємництво», «мале підприємство» / Н. І. Нечивілова // Вестн. НТУ «ХПИ. – 2001. – № 26 – 2011. – С. 148–155.
8. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436‑IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст.144.
10. Про підприємства в Україні : Закон України від 27.03.1991 № 887‑XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996‑XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
12. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.
13. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Дмитро Вітольдович Задихайло. – Харків : [б. в.], 2013
14. Колесніков О. А. Державна регуляторна політика та дерегуляція: господарсько-правовий аспект / О. А. Колесніков // Економ. теорія та право. – 2016. – № 1. –С. 148–158.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.03.2017