КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО АЕРОПОРТУ ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

108-118

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:352.07-047.22

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена висвітленню ключової ролі відносин капітального будівництва в авіаційній галузі, зокрема в реконструкції та будівництві нових аеропортів України з метою підвищення їх функціональності та конкурентоспроможності. Метою статті є аналіз механізмів розбудови інфраструктури авіаційного транспорту, де капітельне будівництво є об’єктом для залучення інвестицій. Оптимізація процесів капітального будівництва в авіаційній галузі впливатиме не лише на розвиток діяльності вітчизняних авіакомпаній, а й на розвиток транспортного забезпечення сфери господарювання в цілому. Автором розглянуто необхідність удосконалення основних господарсько-правових форм капітального будівництва в авіаційній галузі.

Keywords

Капітальне будівництво, правові форми аутсорcингу, цілісний майновий комплекс, інфраструктура авіаційного транспорту.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 108-118

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Харків : МОН України, Нац. ун-т «Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 38 с.
2. Олюха В. Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми : монографія / В. Г. Олюха. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 302 с.
3. Олюха В. Г. Договір будівельного підряду // Окремі види договорів у сучасному законодавстві України : монографія / заг. ред. О. С. Кізлової ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 528 с.
4. Олюха В. Г. Система капітального будівництва та оптимізаційні можливості господарсько-правового впливу / В. Г. Олюха // Митна справа. – 2015. – № 2(98). – С. 162–167.
5. Олюха В. Г. Аутсорсинг як інструмент державно-приватного партнерства у капітальному будівництві / В. Г. Олюха // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 18–22 листоп. 2013 р.) / за заг. ред. О. В. Шаповалової. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2013. – С. 81–83.
6. Олюха В. Г. Господарсько-правове забезпечення євроінтеграції в сфері капітального будівництва / В. Г. Олюха // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 50-й річниці створення Донец. нац. ун-ту та 30-й річниці створення каф. господар. права Донец. нац. ун-ту, м. Вінниця, 14–15 трав. 2015 р. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 74–76.
7. Економіко-правові основи капітального будівництва : навч. посіб. / Ю. М. Сафонов, В. Р . Кравець, В. Г. Олюха. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 244 с.
8. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко. – Вид. друге, переробл. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 311 с.
9. Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу : Наказ М-ва інфраструктури України від 30.11.2012 № 735// Офіц. вісн. України. – 2013. – № 4. – Ст. 1368.
10. Полянська Н. О. Потенціал аеропорту: економічний аспект стратегічного рішення / Н. О. Полянська // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – Київ : НАУ, 2008. – Вип. 17. – С. 53–62.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.12.2016