ІНСТИТУЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

42-53

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглядається інноваційна складова діяльності суб’єкта господарювання як інституційного чинника. Обґрунтовано, що інституційний статус – це сукупність прав, повноважень і обов’язків, що визнаються всіма учасниками інституційної системи, поставлених цьому суб’єкту господарювання і таких, що дають санкціонований системою доступ до певного масиву ресурсів, необхідних для відтворення суб’єкта й виконання його місії. Перед суб’єктами господарювання різного рівня стоїть проблема переформатування систем, способів, методів і економічних механізмів управління стійкістю розвитку з точки зору інноваційного підходу. Активна інноваційна діяльність забезпечує стратегічну стійкість підприємств. Тому вирішення економічних, соціальних, управлінських і особистих проблем у сучасному суспільстві передбачає специфічний новаторський стиль господарювання. В основі цього стилю лежить орієнтація на нововведення, новації, систематична і постійна інноваційна діяльність. Розглянуто роль держави в умовах нестабільної соціально-економічної ситуації. Без підтримки держави загроза зниження конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів продовжує залишатися досить високою. Обґрунтовано, що державі як регулятору інституційних умов належить визначальна роль у встановленні інституційного середовища.

Keywords

Суб’єкти господарювання, інноваційний розвиток, інституціональна економіка, свобода, ринкова економіка, розвиток, держава.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 42-53

Bibliography

1. Варналій З. С. Р егіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети / З. С. Варналій // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 36–40.
2. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.twirpx.com.
3. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. – Київ, 2015. – 336 с.
4. Кваснюк Б. Є. Конкурентоспроможність національної економіки / Б. Є. Кваснюк / за ред. Б. Є . Кваснюка. – Київ : Фенікс, 2005. – 582 с.
5. Кравчук В. В. Р озвиток інноваційної діяльності як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону / В. В. Кравчук, В. М. Гринчук // Пробл. науки. – 2012. – № 11. – С. 21 – 27.
6. Семиноженко В. П. Возможен ли в Украине инновационный прыжок? [Електронний ресурс] / В. П. Семиноженко // Дзеркало неділі. Україна : газ. – 2013. – 17 трав. (№ 17) . – Режим доступу: www.gazeta.zn.ua.
7. Федулова Л. І. Україна у міжнародному науково-технологічному співробітництві: участь у спільних проектах / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка України. – 2016. – № 3. – С. 19–35.
8. Лисецька Н. М. Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід [Електронний ресурс] / Н. М. Лисецька // Пробл. інновац.-інвестиц. розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. – 2016. – № 9. – С. 110–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
9. Гаман М. В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід : монографія / М. В. Гаман. – Київ : Вікторія, 2007. – 312 с.
10. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер. − М. : Наука, 2004. – 240 с.
11. Полтерович В. М. Трансплантация экономических институтов [Електронний ресурс] / В. М. Полтерович // Эконом. наука соврем. России. – 2000. – № 1. – Режим доступу: http://rusref.nm.ru/polt.htm.
12. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1 : Вопросы теории и истории психологии. – 487 с.
13. Тевено Л. Организованная комплексность: конвенции координации и композиция экономических образований / Л. Тевено // Западная экономическая социология : хрестоматия соврем. классики. − М. : Рос. полит. энцикл., 2004. – С. 281–285.
14. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс : пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
15. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
16. Інформація щодо реформування відносин власності в Україні за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/informdoc_7091.pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

20.12.2016