СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Полтава, Коваля, 3

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

32-41

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:339.9–047.52

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто суперечності інституціоналізації світового економічного порядку. Визначено, що вони посилюються внаслідок відмінності мотивації поведінки суб’єктів, що виявляється як боротьба за встановлення нових / відтворення діючих інститутів. Доведено, що глобалізованому суспільству притаманна багатоваріативність світової інституціональної практики.

Keywords

Суперечності, глобалізоване суспільство, світовий економічний порядок, інститути, економічні інтереси.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 32-41

Bibliography

1. Зайцев Ю. К. Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної економіки: форми прояву, проблеми та перспективи / Ю. К. Зайцев // Екон. теорія та право. – 2016. – № 3 (26). – С. 11–26.
2. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование / [Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот и др.] ; под ред. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. – Киев : ГВУЗ КНЕУ им. Вадима Гетьмана, 2013. – 466 с.
3. Айкенберри Дж. Будущее либерального мирового порядка [Електронний ресурс] / Дж. Айкенберри // РСМД : Многополярный мир; Аналитика, 2016. – Режим доступу: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8007#top-content
4. Киссинджер Г. Мировой порядок / Г. Киссинджер ; [пер. с англ. В Желнинова, А. Милюкова]. – М. : АСТ, 2015. – 512 с.
5. Хельд Д. Глобальные трансформации. Политика экономика и культура / Д. Хельд,Д. Гольдблатт, Э. Макгрю, Дж. Перратон. – М. : Праксис, 2004. – 576 с.
6. Ostrom E. Institutional rational choice: An assessment of the Institutional Analysis and Development Framework. In Theories of the Policy Process, 2nd ed., P. A. Sabatier (ed.). – Cambridge, MA : Westview Press, 2007. – Р. 21–64.
7. Hall P. A. Political Science and the Three New Institutionalisms [Електронний ресурс] / P. A. Hall, R. C. R. Taylor. – MPIFG Discussion Pape. – 32 р. – Режим доступу:
http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2782/pdf/dp96_6.pdf.
8. Тойнби А. Дж. Исследование истории / А. Дж. Тойнби : в 3 т. : пер. с англ. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та : «Издательство Олега Абышко», 2006. – 1333 с.
9. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года ; Генеральная Ассамблея. Семидесятая сессия [Електронний ресурс]. – 2015. – 44 с. – Режим доступу: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement.
10. States of Fragility 2015: Meeting Post-2015 Ambitions [Електронний ресурс]. – OECD Pablising, Paris. – 121 c. – Режим доступу: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/ states-of-fragility-2015_9789264227699-en#page122.
11. Rio+20 International Conference Sustainable Development Outcome Document [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http:/www.un.org./disabilities/documents/rio20_outcome_document_ complete.pdf.
12. Асемоглу Д. Экономические истоки диктатуры и демократии / Д. Асемоглу, Дж. А. Робинсон : [пер. с англ.]. – М. : Изд. Дом Высш. школы экономики, 2015. – 512 с.
13. Павленко В. Б. Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике: история и современность / В. Б. Павленко. – М. : ОГИ, 2015. – 720 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.12.2016