ЩОДО КОРПОРАТИЗАЦІЇ АКТИВІВ УКРЗАЛІЗНИЦІ: МОДЕЛЮВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ ВІДНОСИН

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

227-239

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:656.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена правовому дослідженню особливостей процесу корпоратизації активів природних монополій, а також стратегічно важливих підприємств для економіки України. Проведення аналізу, узагальнення та систематизації існуючої нормативно-правової бази у сфері приватизації та корпоратизації, виявлення недоліків та шляхів їх усунення, а також визначення особливостей механізму здійснення такого процесу. Значна увага приділена можливості проведення корпоратизації майна, що належить державі у статутному капіталі підприємств залізничного транспорту України.

Keywords

Транспорт, залізничний транспорт, приватизація, корпоратизація, державне підприємство, акціонерне товариство, державне майно, природна монополія, холдингова компанія, холдингові відносини.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 227-239

Bibliography

1. Крикун В. Б. Фонд державного майна України як суб’єкт антикризового адміністративно-правого регулювання у сфері економіки / В. Б. Крикун // Публ. право. – 2012. – № 1. – С. 76–83.
2. Про внесення зміни до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» : Закон України від 02.06.2016 № 1409-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1409-19.
3. Музика Л. Приватизація комунального майна: проблема законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. – 2004. – № 5. – С. 55–59.
4. Рубан В. Г. Особливості правового регулювання приватизації стратегічних підприємств України / В. Г. Рубан // Часоп. Акад. адвокатури України. – 2009. – № 5. – С. 1–6.
5. Селіванова І. А. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять / І. А. Селіванова // Право України. – 2004. – № 6. – С. 121–126.
6. Задихайло Д. Д. Функції Уряду України в економічній сфері: модернізація конституційно-правового забезпечення / Д. Д. Задихайло. – Харків : Юрайт, 2013. – 112 с. – (Серія «Наукові доповіді»).
7. Талапина Э. В. Управление государственной собственностью / Э. В. Талапина. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2002. – С. 455.
8. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації / Д. І. Погрібний. – Харків: ФІНН, 2009. – С. 168.
9. Заруба П. Правове регулювання приватизаційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії / П. Заруба // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 6. – С. 89–92.
10. Про приватизацію державного майна : Закон України від 04.03.1992 № 2163-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-12/print1442832375436564.
11. Право собственности в Украине / за ред. Я. Н. Шевченко. – К. : Блиц-Информ, 1996. – С. 320.
12. Баліна С. Н. Правові основи приватизації в Україні та її захист від злочинних посягань : навч. посіб. / С. Н. Баліна, В. Ф. Ущаповський. – К. : Атіка, 1999. – С. 160.
13. Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 02.09.2015 № 735. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/735-2015-п.
14. Томчишен С. В. Особливості набуття акціонерним товариством права власності на державне майно, передане до його статутного капіталу в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств / С. В. Томчишен // Від громадянського суспільства до правової держави : тези ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2008 р.). – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 214–216.
15. Про Державну програму приватизації : Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4335-17.
16. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі : Закон України від 10.07.1996 № 290/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/290/96-вр.
17. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) : Закон України від 06.03.1992 № 2171-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2171-12/print1420445547861245.
18. Про приватизаційні папери : Закон України від 06.03.1992 № 2173-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2173-12.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.10.2016