ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ ВИДОБУТКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

240-252

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3

ISSN print

2411-5584

Abstract

Проблема видобутку енергоносіїв є однією з найважливіших у площині забезпечення власної енергетичної безпеки для країн, що розвиваються. Наявні технологічні потужності в такому випадку не завжди дозволяють досягти необхідного рівня видобутку, а створення нових та подальша робота у цьому напрямі, як правило, не мають під собою необхідної матеріальної бази. За таких умов постає необхідність залучення іноземного капіталу, що може бути реалізована на підставах договорів про спільну діяльність, концесій, угод про розподіл продукції та сервісних контрактів. У даній статті здійснюється аналіз визначених договорів.

Keywords

Правові форми залучення іноземних інвестицій, спільна діяльність, концесії, угоди про розподіл продукції, сервісні контракти.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 240-252

Bibliography

1. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 (МСФЗ 11). Спільна діяльність [Електронний ресурс] : IASB від 01.01.2013. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_066.
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
4. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність [Електронний ресурс] : Роз’яснення Вищ. арбітраж. суду України від 28.04.1995 № 02-5/302. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_302800-95.
5. Лист [Електронний ресурс] : Держ. подат. адміністрація України від 13.10.2005 № 945/10/31-106. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UPR05217.html.
6. Ц ивільний кодекс України [Електронний ресурс] : наук.-практ. коментар. – Режим доступу: http://uazakon.ru/ukr/tsku/.
7. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Голос України. – 1991. – № 112.
8. Спільні підприємства в Україні: специфіка розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19364/.
9. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Голос України. – 2003. – № 49.
10. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
11. Нурсеит Н. А. Какие контракты в нефтегазовой отрасли отвечают интересам страны? [Електронний ресурс] / Н. А. Нурсеит. – Режим доступу: https://goo.gl/d0EL91.
12. Petroleum economics [Електронний ресурс] : 2005. – Режим доступу: https://goo.gl/Qg3zWL.
13. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Голос України. – 2015. – № 56.
14. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 № 997-XIV // Офіц. вісн. України. – 1999. – 9 верес. – Ст. 1707.
15. Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності : Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI // Голос України. – 2010. – № 219.
16. Про затвердження положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 12.04.2000 № 642. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642-2000- %D0 %BF.
17. Kirsten Bindemann Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis [Електронний ресурс] / Oxford Institute for Energy Studies ; WPM 25.10.1999. – Режим доступу: https://goo.gl/Fo8Aky.
18. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 12.10.1999 № 11607/1999 // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
19. Про затвердження Тимчасової методики розрахунку балансу інтересів держави та інвестора при укладанні угод про розподіл продукції у сфері видобування вуглеводнів : Наказ М-ва фінансів України від 23.08.2007 № 278/969 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 70. – Ст. 2666.
20. Договорные правовые формы в недропользовании: мировая практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/4ZsJ53.
21. Сервисные контракты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finlit.online/ekonomika-otrasli/servisnyie-kontraktyi-6002.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.10.2016