ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФОРМА МІЖГАЛУЗЕВОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

145-156

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

349.6:346.14

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті акцентовано увагу на необхідності змістовної інкорпорації положень концепції сталого розвитку до засад державної екологічної політики України. Розглянуто питання про роль інновацій у справі збереження довкілля. Визначено основні функціональні напрями впливу інновацій на охорону навколишнього середовища та завдання інституціоналізації категорії «екологічні інновації», необхідність чіткої правової визначеності із відповідним понятійним правовим апаратом.

Keywords

Стратегія державної екологічної політики, концепція сталого розвитку, екологічні інвестиції, екологічні інновації.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 145-156

Bibliography

1. Бобкова А. Г. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва у контексті доктрин господарського та екологічного права / А. Г. Бобкова // Правова доктрина України : у 5 т. / Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2013. – Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. – С. 216–251.
2. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2013. – C. 6.
3. Шаповалова О. В. Адапатація господарського законодавства до вимог сталого розвитку : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / О. В. Шаповалова. – Донецьк : [б. в.], 2007. – 35 с.
4. Герасименко Я. О. Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки у збалансованому розвитку України / Я. О. Герасименко // Особистість. Суспільство. Право : зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 10-річчю Полт. юрид. ін-ту, Полтава, 15 берез. 2012 р. : у 2 ч. Ч. 1 / редкол. А. П. Гетьман, О. П. Бущан, О. Р. Дашковська та ін. – Х. :
Точка, 2012. – С. 314.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.10.2016