ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА СУБ’ЄКТНИМ СКЛАДОМ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

191-203

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено стан та перспективи розвитку туристичної галузі в аспекті правового забезпечення туристичної діяльності та суб’єктного складу її учасників. Проаналізовано вимоги Закону України «Про туризм» щодо забезпечення захисту прав окремих учасників ринку туристичних послуг та здійснення туристичної діяльності в цілому, звернуто увагу на відносну дієвість створених у результаті проведення адміністративних реформ механізмів реалізації зазначених законодавчих положень щодо здійснення державного контролю за туристичною діяльністю. Звернуто увагу на господарську компетенцію туристичних операторів та туристичних агентів.

Keywords

Туристична галузь, туристична діяльність, туристичний продукт, туристична індустрія, туристичні послуги.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 191-203

Bibliography

1. Квартальнов В. А. Туризм / В. А. Квартальнов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism10.htm.
2. Ч еревичко Т. В. Экономика туризма : учеб. пособие / Т. В. Ч еревичко. – 2-е изд. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2012. – 264 с.
3. Шепелюк С. І. Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні / С. І. Шепелюк // Вісн. ДІТБ. – 2013. – № 17. – С. 262–268.
4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.
5. Ukrstat.org – публікація документів Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/metaopus/2015/1-2_03_12_03_2015.htm.
6. Зінченко О. В. Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності як основа національного туристичного законодавства / О. В. Зінченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7. – С. 128–133.
7. Сборник информационно-методических материалов в сфере туризма в Архангельской области. – 2012/Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области, ГБОУ СПО АО «Архангельский педколледж» – Архангельск, 2012. – 92 с.
8. Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2004. – 160 с.
9. Венгер В. Особливості взаємодії економічної політики держави та ринкової економіки: історічний аспект / В. Венгер // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т ; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Терноп. нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2011. – Вип. 9, ч. 2. – 439 с.
10. Задихайло Д. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин / Д. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 1(44). – С. 129–138.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.10.2016