СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ОБ’ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

107-117

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Обрані на визначений термін посадові особи вищих органів державної влади в умовах ескізного і фрагментарного правового забезпечення державного макроекономічного регулювання використовують його інструменти в тимчасових політично вмотивованих інтересах. Віддалені наслідки якості макроекономічного регулювання, як і в цілому впливу держави на стан національної економіки, часто виявляють себе вже за інших поколінь політичних і державних діячів, а інколи народу України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правові аспекти формування та реалізації окремих напрямів економічної політики держави, зокрема інноваційної, енергетичної, інвестиційної, фармацевтичної, промислової та зовнішньоекономічної, розроблялись у дисертаційних дослідженнях такими вченими, як: О. М. Давидюк, О. Ю. Битяк, В. В. Кудрявцева, В. І. Кухар, А. І. Денисов, К. С. Письменна, В. А. Юсупов, К. О. Стадник, К. В. Плавшуда та ін.
Формулювання цілей. Саме у сфері макроекономічних відносин реалізується хоча і не вся, але значна частина напрямів економічної політики, зокрема кредитно-грошової, бюджетної, податкової, структурно-галузевої, інвестиційної, антиінфляційної, зайнятості, зростання внутрішнього ринку тощо, що власне і мають сукупно забезпечити макроекономічну рівновагу. Отже, метою цієї статті є актуалізація питання необхідності створення полігалузевого, але цілісного правового механізму макроекономічного державного регулювання та обґрунтування доцільності створення відповідного нормативного модуля для підвищення ефективності законотворчої діяльності в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Макроекономічна політика держави своєю діяльністю впливає на стан агрегатних показників функціонування економіки через корекцію різноманітних мікропроцесів на кшталт сукупного платоспроможного попиту, сукупних заощаджень і накопичень інвестиційних ресурсів, динаміки стану конкурентоздатності товарів та послуг, масштабів експортно-імпортної діяльності, рівня безробіття та якості трудових ресурсів тощо. Така політика враховує також загальні властивості національного економічного організму, такі як технологічний рівень.
За чинного законодавства України засоби і механізми макроекономічного регулювання розподілені за їх галузевою приналежністю між господарським, бюджетним, податковим, природоресурсним, аграрним законодавством, що зашкоджує системному їх застосуванню. Значна частина правової регламентації застосування цих засобів та механізмів міститься у підзаконних нормативно-правових актах усупереч вимогам ст. 19 Конституції України.
У зв’язку з цим доцільно створити єдиний системний полігалузевий нормативно-правовий комплекс, що забезпечив би системне функціонування механізму державного макроекономічного регулювання в режимі законності. Як уявляється, законодавчою формою його практичної реалізації має бути комплексна кодифікація законодавства у сфері макроекономічного державного регулювання національної економіки.
Висновки. Механізму змістовної і навіть дефінітивної конвергенції різногалузевого нормативного матеріалу в інтересах системного законодавчого забезпечення сфери економічних відносин як таких не створено. Можливо, що сьогодні названа проблема не набула необхідного рівня її свідомої актуалізації, з тим щоб хоча б у процесі організації законотворчих робіт створити комплексний міжгалузевий нормативний модуль «Макроекономічне право».
Коротка анотація статті
Анотація. У статті здійснено постановку наукового завдання необхідності виділення в системі напрямів економічної політики держави її окремого сегменту – макроекономічної політики. У цьому контексті звернуто увагу на складну синтетичну природу відносин макроекономічного регулювання, що зачіпає цілу низку предметів окремих галузей права і законодавства. Таким чином, поставлено наукове завдання створити єдиний полігалузевий правовий механізм державного макроекономічного регулювання, ураховуючи його надзвичайну суспільну значимість.

Keywords

Eкономічна політика, державне макроекономічне регулювання, кодифікація господарського законодавства, міжгалузевий правовий інститут.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 107-117

Bibliography

ні

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.10.2016