ПРОБЛЕМИ ВИДАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Автор

, кандидат наук з державного управління, доцент, Харків, просп. Московський, 75

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

253-266

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342:351

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст нормативних актів управління у сфері публічних фінансів, їхні відмінні ознаки від індивідуальних (адміністративних) актів управління. Визначено актуальні проблеми видання нормативних управлінських актів у фінансовій сфері.

Keywords

Акти управління, нормативні акти управління, індивідуальні акти управління, публічні фінанси.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 253-266

Bibliography

1. Sabino Cassese. New paths for administrative law: A manifesto [Електронний ресурс] / Sabino Cassese. – Режим доступу: http://icon.oxfordjournals.org/content/10/3/603.full.
2. Загороднюк С. В. Публічне управління: проблеми теорії і практики [Електронний ресурс] / С. В. Загороднюк, В. М. Купрійчук // Аналітика і влада. – 2012. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua.
3. Дмитриев Ю . А. Административное право : учебник / Ю. А. Дмитриев, А. А. Евтеева, С. М. Петров. – М. : Эксмо, 2005. – 1008 с.
4. Бахрах Д. Н. Формы и методы деятельности государственной администрации : учеб. пособие / Д. Н. Бахрах, С. Д. Хазанов. – Екатеринбург, 1999. – 422 с.
5. Административное право : учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – 3-е изд., пересм. и доп. – М. : Норма, 2007. – 816 с.
6. Пришва Н. Ю . Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : монографія / Н. Ю . Пришва. – К. : КНТ, 2008. – 200 с.
7. Клімова С. М. Суб’єкти реалізації державної фінансової політики / С. М. Клімова // Статистика України : наук.-інформ. журн. – 2010. – № 1. – С. 98–103.
8. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України № 11472 від 03.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893.
9. Плахотнюк Н. Г. Адміністративні акти органів державного управління: проблемні питання правового регулювання [Електронний ресурс] / Н. Г. Плахотнюк // Актуал. пробл. держ. упр. – 2008. – № 2. – С. 394–400. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2008_2_53.
10. Ященко Т. В. Правова природа адміністративних актів [Електронний ресурс] / Т. В. Ященко // Адм. право і процес. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/536-pravova-priroda-administrativnihaktiv.
11. Административное право и процесс : полный курс / Ю. А. Тихомиров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд. Тихомирова М. Ю ., 2005. – 697 с.
12. Kodeks postępowania administracyjnego : Ustawa z dnia 14.06.1960 r. // Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.
13. Клімова С. М. Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси / С. М. Клімова // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 8 (246). – С. 110–114.
14. Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 09.06.2015 № 44877818 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44877818.
15. Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 31.05.2016 № 58040665 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58040665.
16. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
17. Клімова С. М. Використання досвіду Норвегії при реформуванні фондів, що управляють публічними фінансами в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Клімова // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – № 5. – С. 193–196. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhivvidannja/58.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.10.2016