ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ ЯК УЧАСНИКІВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

204-214

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.31

ISSN print

2411-5584

Abstract

Визначено основних суб’єктів сектору банківського кредитування. Розкрито особливості правового статусу державних банків у контексті їх участі у кредитній діяльності. Визначено основні суперечливі аспекти регламентування правового статусу державних банків.

Keywords

Кредит, кредитні відносини, державні банки, наглядова рада, Кабінет Міністрів України.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 204-214

Bibliography

1. Демченко О. В. Економічна сутність кредиту [Електронний ресурс] / О. В. Демченко // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1409.
2. Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 25.02.2003 № 261. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/261-2003-п.
3. Павлишин О. П. Соціально-економічна природа та функції кредиту у господарській системі регіонального рівня / О. П. Павлишин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.9. – 308 с.
4. Пишний А. Г. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення / А. Г. Пишний // Право України. – 2008. – № 1. – С. 35–41.
5. Пишний А. Г. Правовий статус державних банків в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. Г. Пишний ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2007. – 19 с.
6. Пожидаєва М. А. Банківське право : конспект лекцій / М. А. Пожидаєва. – К. : КНТ, 2011. – 152 с.
7. Банківське право : навч.-метод. комплекс / [уклад.: М. А. Пожидаєва, Ю. О. Тараненко]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 80 с.
8. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
9. Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 10.08.2000 № 1250. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1250-2000-п.
10. Рябко Л. Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Л. Г. Рябко. – Х., 2002. – 20 с.
11. Целуйко О. В. Правові та організаційні засади діяльності державних банків в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Целуйко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2011. – 18 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

30.09.2016