ОСНОВНІ ПРАВОВІ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

188-203

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543:330.341.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглядаються актуальні проблеми основних правових форм інноваційного інвестування в контексті формування комплексного інституту господарського права, а саме інституту інноваційного інвестування як одного з найперспективніших питань правового забезпечення господарської діяльності в Україні.

Keywords

Інноваційне інвестування, інвестиційна діяльність, договірне інвестування, корпоративне інвестування, комерційна концесія, інноваційний продукт.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 188-203

Bibliography

1. Господарський кодекс України. – Х. : Одіссей, 2016. – 384 с.
2. Симсон О. Э. Специальный режим реализации договоров инвестиционного характера / О. Э. Симсон // Проблеми законності / відп. ред. В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. – Вип. 74. – С. 32–40.
3. Задихайло Д. В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 3 (74). – С. 214–221.
4. Атаманова Ю. Є . Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є . Атаманова. – Х. : ФІНН, 2008. – 424 с.
5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
6. Адамюк Д. І. Інноваційний продукт як об’єкт правового регулювання за законодавством України та ЄС : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Д. І. Адамюк. – Х., 2016. – 20 с.
7. Леонтьев Б. Р ынок интеллектуальной собственности / Б. Леонтьев // Экономика и жизнь. – 1996. – № 26.
8. Симсон О. Э. Правовая квалификация инновационной деятельности / О. Э Симсон // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 8. – С. 3–6.
9. Килимник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / І. І. Килимник. – Х., 2003. – 22 с.
10. Бочкова І. І. Господарсько-правове забезпечення впровадження та розвитку біотехнологій в промисловості України : автореф. дис. … канд. юрид. наук / І. І. Бочкова. – Х., 2015. – 23 с.
11. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : Прав. єдність, 2009. – 616 с.
12. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. М. Давидюк. – Х., 2010, – 19 с.
13. Гладка О. В. Технологія як складова договору комерційної концесії / О. В. Гладка // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2014. – № 2 (17). – С. 188–197.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.09.2016