ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РIШЕННЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

248-260

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.565.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті досліджуються сутність і правова природа виконання судових рішень в адміністративних справах. Останнє розглядається як завершальна стадія судового адміністративного процесу. На підставі аналізу ознак, притаманних інституту права як складової системи права, норми, які регламентують виконання судових рішень з адміністративних справ, характеризуються як інститут адміністративного процесуального права.

Keywords

Адміністративний процес, справи адміністративної юрисдикції, виконавче провадження, завдання судочинства, виконання адміністративних справ.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 248-260

Bibliography

1. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 лип. 2005 р. (із змінами та допов. станом на 1 верес. 2014 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446.
2. Тривалість виконання рішень національних судів України в сенсі § 1 статті 6 Конвенції у світлі рішень Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/3139.
3. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : монографія / В. С. Стефанюк. – Х. : Консум, 2003. – 464 с.
4. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
5. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
6. Константий О. В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів : монографія / О. В. Константий. – К. : Істина, 2015. – 544 с.
7. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
8. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
9. Писаренко Н. Б. До питання про особливості формування вітчизняної концепції адміністративного процесу / Н. Б. Писаренко // Адм. право і процес. – 2015. – № 3 (13). – С. 202–216.
10. Про виконавче провадження : Закон України від 21 квіт. 1999 р. (зі змінами і допов. за станом на 1 лип. 2016 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 27.
11. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 13. – Ст. 270.
12. Рішення Європейського Суду з прав людини від 19 березня 1997 року у справі «Горнсбі проти Греції» // Практика Європ. суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 3.
13. Рішення Європейського Суду з прав людини від 27 липня 2004 року у справі «Ромашов проти України» // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 3. – Ст. 178.
14. Рішення Європейського Суду з прав людини від 11 січня 2005 року у справі «Дубенко проти України» // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 24. – Ст. 1393.
15. Рішення Європейського Суду з прав людини від 9 листопада 2004 року у справі «Бакай та інші проти України» // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 10. – Cт. 513.
16. Постанова Верховного Суду України у справі від 31 березня 2014 року № 21-37А14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ 7864c99c46598282c2257b4c0037c014/408f6b82d20fbb1cc2257cc8001df901/$FILE/21-37 %D0 %B014.doc.
17. Постанова Верховного Суду України від 15 вересня 2014 року у справі № 21-272А14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ 7864c99c46598282c2257b4c0037c014/748553ccfbbde804c2257d5d0021ccea/$FILE/21-272 %D0 %B014.doc.
18. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби : Постанова Пленуму Вищ. адм. суду України від 13.12.2010 р. № 3 // Вісн. Вищ. адм. суду України. – 2011. – № 1. – С. 41–47.
19. Постанова Вищого адміністративного суду України від 21 грудня 2011 р. у справі № К-46326/09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21008604.
20. Постанова Вищого адміністративного суду України від 10 грудня 2015 року у справі № К/800/12556/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54436778.
21. Постанова Вищого адміністративного суду України від 5 листопада 2014 року у справі № К/9991/35375/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 41556320.
22. Постанова Вищого адміністративного суду України від 14 квітня 2016 р. у справі № К/800/54801/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57199470.
23. Постанова Вищого адміністративного суду України від 23 лютого 2016 року у справі № К/800/31200/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56279052.
24. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна. – Х. : Право, 2011. – 136 с.
25. Загальна теорія права : підручник / М. І. Козюбра, С. П. Погребняк, О. В. Цельєв, Ю. І. Матвєєва ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – К. : Ваіте, 2016. – 392 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.09.2016