ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК КЛЮЧОВИЙ ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ)

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

138-149

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22:332.021

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Україна відзначила 25-річчя своєї незалежності у складних політичних умовах. Однак одним із джерел оптимізму щодо життєздатності української держави є її національна економіка, що інтегрована в глобальну економічну систему і має певні параметри власної конкурентоздатності. Разом із тим слід визнати, що ефективність вітчизняного господарського механізму викликає дуже багато застережень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічної влади є доволі нерозкритим науковим питанням у його предметному контексті. Разом із тим кратологія як наука, предметом якої є влада як така, отримала увагу в роботах В. В. Желтова, В. Ф. Халіпова, В. Г. Ледяєва, Е. Вейнера, Ф. І. Шамхалова.
Формулювання цілей. Основна мета цієї статті полягає в з’ясуванні феноменології самої категорії «економічна влада», системної природи її функціонування, виділенні типових суб’єктів економічної влади та їх зв’язку із відповідними категоріями господарського права.
Виклад основного матеріалу. Як уявляється, економічна влада є самостійним базовим типом суспільної влади, що виникає та реалізується в межах економічної системи у відносинах між її суб’єктами, яким властивий особливий за характером, змістом та інтенсивністю вольовий вплив на економічну поведінку інших суб’єктів, на порядок функціонування економічних інститутів з метою використання приналежних переваг для забезпечення власних інтересів. Слід зазначити, що економічна влада, її властивості тісно «прив’язані» до функціональної природи суб’єктів – її
носіїв, їх місця в самій економічній системі.
І якщо в економічній системі створено дисбаланс на користь якогось одного типу економічної влади, то економічний розвиток країни відповідно буде спотвореним. У цьому сенсі механізм засобів державного макроекономічного регулювання є фактором другого порядку в проблемі забезпечення гармонійного та перспективного економічного розвитку країни. Але, кажучи про топографію такого розподілу економічної влади, слід ураховувати не тільки визначені її типи, але й інші критерії сегментації національної економіки.
Отже, розподіл економічної влади можна визначити як одну з найважливіших функцій держави в економічній сфері, яка полягає в забезпеченні економічної багатоманітності, економічної конкурентності, економічного народовладдя та суверенітету держави, яка реалізується засобами економічної політики з метою встановлення відповідного балансу між основними носіями публічної та приватної, сукупної та одноосібної економічної влади в усіх найважливіших сегментах національної економічної системи, наслідком чого має стати досягнення такої внутрішньосистемної топографії економічних влад, за якою вони взаємодіятимуть у режимі стримувань і противаг.
Режим стримувань і противаг між суб’єктами економічної влади може бути встановленим лише як наслідок створення відповідної моделі та механізму, по-перше, розподілу таких влад на окремі сегменти, щаблі тощо, по-друге, – встановлення балансу між ними, що виключає руйнівне домінування будь-якої з них у масштабі системи.
Висновки. 1. Проблемою господарсько-правової науки та законодавства слід визнати необхідність визначення системи кваліфікаційних критеріїв господарських організацій – суб’єктів економічної влади.
2. Актуальним питанням господарсько-правової науки слід визнати розробку організаційно-правових форм для консолідації інших типів суб’єктів економічної влади – малого бізнесу, споживачів, власників прав на об’єкти промислової власності тощо.
3. Правової інституціоналізації не тільки на господарсько-правовому рівні, але на рівні конституційно-правового регулювання потребують поняття: «баланс економічної влади в економічній системі»; «розподіл економічної влади в економічній системі»; «економічне народовладдя».
Коротка анотація статті
Анотація. У статті поставлено проблему дослідження феноменології економічної влади, систематизації її суб’єктів та визначення конфігурації її розподілу як ключовий концепт взаємодії держави та суб’єктів економічних відносин, у першу чергу суб’єктів господарювання. Для господарських організацій наявність ознак економічної влади може бути пов’язана з певними параметрами економічної концентрації, з домінуючим положенням на ринку певних товарів та послуг, але може кваліфікуватись і без зазначених ознак. Особлива проблема вбачається у формуванні кола типів суб’єктів економічної влади, що пов’язані між собою системою економічних та правових зв’язків. Тому зроблено висновок, що саме конфігурація розподілу економічної влади в національному господарстві буде визначати наявність тих чи інших дисбалансів, а відтак і дисфункцій у національному господарському механізмі.

Keywords

Eкономічна влада, економічна концентрація, господарська організація, холдингова компанія, розподіл економічної влади.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 138-149

Bibliography

ні

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.09.2016