ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

236-247

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.54:663.5

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена аналізу теоретичних поглядів щодо ролі держави в економіці та її правового забезпечення в алкогольній галузі. Автор узагальнює основні тенденції розвитку теорії права у ХХІ ст. та екстраполює їх на розвиток алкогольної галузі. Наведено також авторське визначення теоретичної сутності категорії «господарсько-правове забезпечення виробництва і обігу алкогольних напоїв».

Keywords

Господарсько-правове забезпечення, господарські правовідносини, виробництво й обіг алкогольних напоїв, теорія держави і права, монополія.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 236-247

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Інноваційна політика в контексті функцій держави та розвитку законодавства / Д. В. Задихайло // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 12. – С. 91–101.
2. Корнійчук В. І. Історія економічної думки : навч. посіб. / В. І. Корнійчук, П. В. Татаренко. – К. : Наук. думка, 1996. – 456 с.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Електронний ресурс] / А. Смит // Антология экономической классики. – М. : Эконов, 1993. – Т. 1. – 382 с. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf.
4. Мілль Дж. С. Про свободу [Електронний ресурс] : есе : пер. з англ. / Джон Стюарт Мілль. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 463 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/mill/ mill08.htm.
5. Історія економічних учень : підручник. Ч. 1 / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2005. – 567 с.
6. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
7. Тимошенко М. О. Особливості господарських правовідносин приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект / М. О. Тимошенко // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2010. – № 3. – С. 235–242.
8. Щербина В. С. Господарське право України : навч. посіб. / В. С. Щербина. – К. : Атіка, 1999. – 195 с.
9. Бардашевич Н. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності релігійних організацій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. О. Бардашевич ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2011. – 201 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.09.2016