ТРАНСФЕР ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: ЗАВДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

204-218

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено проблеми господарсько-правового забезпечення стимулювання створення трансферу фармацевтичних технологій. Аналізується інноваційна інфраструктура у фармацевтичній сфері, що складається з виробничо-технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-консалтингової складових, а також технополісів, технологічних та наукових парків, інноваційних центрів та центрів трансферу технологій, бізнес-інкубаторів та інноваційних структур інших типів; інформаційних мереж науково-технічної інформації, експертно-консалтингових та інжинірингових фірм, державних та приватних інвесторів тощо, як одна з підсистем національної інноваційної системи. Обґрунтовано, що механізмом реалізації трансферу фармацевтичних технологій має стати, з одного боку, державне програмно-цільове фінансування, а з іншого – інвестиції підприємств і бізнесу в науково-технічні розроблення. Стимулювання створення фармацевтичних технологій включає в себе як пряму, так і опосередковану державну підтримку наукових розроблень, у тому числі впровадження податкових преференцій та надання доступних кредитів фармацевтичним підприємствам, які фінансують інноваційні проекти.

Keywords

Трансфер технологій, господарсько-правові засоби, національна система, технології у фармацевтичній сфері.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 204-218

Bibliography

1. Головенко М. «Філософія» фармацевтичних інновацій [Електронний ресурс] / М. Головенко. – Режим доступу: http://labprice.ua/statti/nauka-i-virobnitstvo/filosofiya-farmatsevtichnih-innovatsiy/.
2. Клунко Н. С. Класифікація інновацій фармацевтичного виробництва України на основі матричного підходу / Н. С. Клунко // БізнесІнформ. – 2012. – № 2. – С. 61–65.
3. Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання обігу експериментального конструювання технології / О. М. Давидюк // Право та інновац. сусп-во. – 2016. – № 1 (6). – С. 15–20.
4. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
5. Фролова Г. І. Конкурентоспроможність підприємств фармацевтичної галузі України / Г. І. Фролова, В. Ю. Фролова // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 1 (17). – С. 146–152.
6. Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання обігу експериментального конструювання технології / О. М. Давидюк // Право та інновац. сусп-во. – 2016. – № 1 (6). – С. 15–20.
7. Давидюк О. М. Господарсько-правові особливості правового режиму інформаційного втілення технології та інформації про технологію / О. М. Давидюк // Право та інновац. сусп-во. – 2015. – № 2 (5). – С. 16–21.
8. Козак Л. С. Основні фактори і перспективи інноваційного розвитку підприємств і трансферу технологій в Україні / Л. С. Козак, В. В. Ч ервякова // Економіка та упр. на транспорті. – 2016. – Вип. 2. – С. 177–187.
9. The analysis of the legislation of Ukraine in the sphere of research, developments and innovation activity and suggestions for amendments for legislation. EU Project «Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine». – K. : Feniks, 2011. – 342 р.
10. Соболєва Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. О. Соболєва. – К., 2008. – 20 с.
11. Пашков В. М. Вітальна безпека як імператив господарсько-правової політики в сфері охорони здоров’я / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2007. – 152 с.
12. Мнушко З. М. Дослідження інноваційних процесів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / З. М. Мнушко, О. Ю. Вінник, В. В. Страшний // Вісн. фармації. – 1988. – № 2 (18). – С. 92–96.
13. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колект. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – 536 с.
14. Громыко Ю. А. Ч то такое кластеры и как их создавать? / Ю. А. Громыко // АЛЬМАНАХ ВОСТОК. – 2007. – № 1 (42). – С. 21–24.
15. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : монографія / О. М. Давидюк. – Х. : ФІНН, 2000. – 176 с.
16. Тіманюк В. М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі : автореф. дис. ... канд. фарм. наук : 15.00.01 / В. М. Тіманюк. – Х., 2007. – 21 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.09.2016