ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

216-229

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.242:656.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена удосконаленню правового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, виявленню недоліків існуючої нормативно-правової бази і шляхів їх усунення. Значну увагу приділено державному регулюванню діяльності такого суб’єкта природної монополії, як залізниці, що, у свою чергу, виступають особливого роду природною монополією та потребують специфічного законодавчого регулювання.

Keywords

Транспорт, залізничний транспорт, монополія, природна монополія, антимонопольне регулювання, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-216-229

Bibliography

1. Анохіна І. О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / І. О. Анохіна. – Д., 2005. – С. 21.
2. Задихайло Д. В. Державна економічна політика та завдання правового регулювання / Д. В. Задихайло // Право. – 2014. – С. 138–147.
4. Задихайло Д. В. економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 3. – С. 214–221.
5. Анохіна І. О. Напрями вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності суб’єктів природних монополій / І. О. Анохіна // Актуал. пробл. держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 678–682.
6. Анохіна І. О. Поняття, принципи і методи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій / І. О. Анохіна // Актуал. пробл. держави і права. – 2003. – Вип. 21. – С. 293–298.
7. Про природні монополії [Електронний ресурс] : Закон України від 20.04.2000 № 1682/ІІІ. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-14/print1458638647725129.
8. Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 13.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=124914&schema=main.
9. Кузьменко Л. Г. Основні напрями вдосконалення системи регулювання тарифів суб’єктів природних монополій / Л. Г. Кузьменко, С. В. Кузьменко // Наук. зап. НаУКМА. Економічні науки. – 2006. – Т. 56. – С. 67–70.
10. Федоренко В. Л. Національні комісії з регулювання природних монополій у системі центральних органів виконавчої влади: проблеми нормопроектного та управлінського забезпечення / В. Л. Федоренко // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 85–94.
11. Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 29.02.1996 р. № 262. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/262-96-п.
12. Саниахметова Н. А. Р егулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты / Н. А. Саниахметова / Одес. гос. юрид. акад. – Одесса, 1998. – С. 233.
13. Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 11.07.2013 р. № 494. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/494-2013-п.
14. Задихайло Д. В. економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 4. – С. 163–171.
15. Тотьев К. Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) : учебник / К. Ю. Тотьев. – М. : Изд-во РДЛ, 2000. – С. 352.
16. Про залізничний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр.
17. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.05.2016