ЯКІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ТА ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, кандидат економічних наук, професор, Харків, Отакара Яроша, 8
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Отакара Яроша, 8

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

37-46

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:005.332.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст та головні характеристики якості як економічної категорії. Обґрунтовано взаємозв’язок якості і конкурентоспроможності національної економіки. Досліджено трансформацію домінуючих характеристик якості відповідно до змін концептуальних підходів до конкурентоспроможності національної економіки.

Keywords

Якість, конкурентоспроможність національної економіки, домінуючі характеристики якості, концепції конкурентоспроможності національної економіки, конкурентні переваги.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-37-46

Bibliography

1. Буряк Р . І. Характеристика якості як економічної категорії в діяльності підприємств АПК [Електронний ресурс] / Р. І. Буряк. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/7274/1/10bri.pdf. Закінчення табл. 2
2. Воржакова Ю. П. Зовнішні та внутрішні чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств [Електронний ресурс] / Ю. П. Воржакова, Л. Є. Довгань. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-4.pdf.
3. Гоменюк В. І. Методичні підходи до визначення показників і чинників конкурентоспроможності продукції підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Гоменюк. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/6002/%D1 %81.%20348.pdf.
4. Кривешко О. В. Ч инники формування конкурентоспроможності підприємств та кластерів [Електронний ресурс] / О. В. Кривешко, П. В. Сідун. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/13854/1/28_180-188_Vis_720_Menegment.pdf.
5. Назиров К. З. Сучасні фактори конкурентоспроможності національної економіки / К. З. Назиров // Вісн. нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 3 (18). – С. 159–169.
6. Назиров К. З. Інституційні засади конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук / К. З. Назиров. – Х., 2016. – 20 с.
7. Богацька Н. М. Якість як основний фактор конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, П. І. Козир. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/ Economics/72321.doc.htm.
8. Кісь С. Якість діяльності – головна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств / С. Кісь, Г. Кісь, М. Мельницький // Економічний аналіз : зб. наук. пр. ; редкол. : С. І. Ш карабан (голов. ред.) та ін. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 35–45.
9. Малюта Л. Я. Забезпечення якості продукції – необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі / Л. Я. Малюта // Економіка, фінанси, право. – 2008. – № 9. – С. 11–14.
10. Пономарьова О. С. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / О. С. Пономарьова // Економіка, фінанси, право. – 2009. – № 5. – С. 7–9.
11. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.
12. Міжнародний стандарт ИСО 9004-2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.docload.ru/ Basesdoc/5/5826/index.htm.
13. Чепурна О. О. Основні концепції конкурентоспроможності національної економіки [Електронний ресурс] / О. С. Ч епурна. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2009_19/zb19_14.pdf.
14. Лучшая страна по уровню жизни населения в 2015 году – Норвегия, как и 4 предыдущих года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gotoroad.ru/best/indexlife.
15. Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytynguglobalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.04.2016