ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

133-148

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуто питання історичного досвіду організації системи законодавства в частині структурування галузей, що покликані регулювати економічні відносини. У зв’язку з цим у порівняльно-правовому вимірі досліджено співвідношення предметів господарського, економічного, комерційного, бізнесового та подібних до них галузей права й законодавства. Обґрунтовано невідворотність створення в системі законодавства і права міжгалузевих комплексів, що призначені створювати
всебічне правове забезпечення для особливо актуальних макрооб’єктів. Стосовно цього визначено, що господарське право і законодавство є закономірним результатом розвитку законодавства у сфері економічних відносин.

Keywords

Економічне законодавство, макроекономічне законодавство, мікроекономічне законодавство, господарське законодавство, галузеві комплекси господарського законодавства, функціональні комплекси господарського законодавства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-133-148

Bibliography

1. Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина, Л. В. Аврааменко та ін. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 598 с.
2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / пер. з рос. – Х. : Консум, 2006. – 656 с.
3. Котюк І. І. Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / І. І. Котюк. – К. : Генеза, 2003. – 203 с.
4. Задихайло Д. В. Проблеми системи та методики викладення навчального курсу «Підприємницьке право» / Д. В. Задихайло // Проблеми вищої юридичної освіти : тези доп. та наук. повідомл. наук.-метод. конф. (м. Харків, 18–19 груд. 2001 р.) / за ред. В. В. Комарова. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2002. – С. 135–137.
5. Подцерковний О. П. Р озвиток господарсько-правового напряму у законодавстві та науці зарубіжних країн / О. П. Подцерковний // Правова доктрина України. – Х. : Право, 2013. – Т. 4. – С. 396–424.
6. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.
7. Подцерковний О. П. Про зарубіжні тенденції розвитку законодавства та науки економічного (господарського) права / О. П. Подцерковний // Правова доктрина – основа формування правової системи держави. – Х. : Право, 2013. – С. 461–464.
8. Кравчук В. Фізична особа-підприємець // Мала енциклопедія нотаріуса : наук.-практ. журн. Асоціації приват. нотаріусів Харків. обл. – 2010. – № 3. – С. 57–64.
9. Знаменський Г. Л. Наукоємність сучасного господарського права / Г. Л. Знаменський // Право України. – 2010. – № 8. – С. 19–25.
10. Задихайло Д. В. Зміст права на підприємницьку діяльність в системі економічних прав громадянина / Д. В. Задихайло // Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2011. – С. 122–125.
11. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. – Х. : Юрайт, 2012. – 454 с. – (Бібліотека юриста).

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.04.2016