СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Отакара Яроша, 8

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

25-36

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

351.82:339.5

ISSN print

2411-5584

Abstract

Доведено, що розвиток національного виробництва та насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва є необхідною умовою підвищення економічної стійкості країни, її конкурентоспроможності. Обґрунтовані механізми активізації процесів розвитку внутрішнього ринку з метою поліпшення його соціально-економічної якості, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на основі структурної перебудови економіки на нових інвестиційно-інноваційних засадах розвитку реального сектору.

Keywords

Внутрішній ринок, конкурентоспроможність, розвиток, промислова політика, імпортозаміщення, механізм.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-25-36

Bibliography

1. Беседіна В. Ф. Інноваційна складова сучасної економічної динаміки : монографія / В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – 362 с.
2. Васильців Т. Г. Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення / Т. Г. Васильців, М. В. Цап // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 8. – С. 40–44.
3. Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового розвитку : наук.-метод. розробка / В. Г. Бодров, Н. І. Балдич, В. О. Гусєв та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2011. – 80 с.
4. Жаліло Я. А. Проблеми формування сучасних засад політики імпортозаміщення в Україні / Я. А. Ж аліло, В. М. Гацько // Стратегічна панорама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niisp.org/vydanna/panorama/issue.php?s=epol2&issue=2006_1.
5. Кисіль Т. В. Теоретичні засади використання стратегії імпортозаміщення на промислових підприємствах / Т. В. Кисіль // Маркетинг і менеджмент інновацій : мiжнар. наук. журн. – Суми : Вид-во СумДУ. – 2014. – № 1. – С. 64–71.
6. Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» / Ю. В. Кіндзерський. – К., 2013. – 536 с.
7. Ковтун Т. Д. Світовий досвід проведення політики імпортозаміщення та можливості його використання в Україні. Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : монографія / Т. Д. Ковтун, К. М. Дьомочка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 347–361.
8. Мазаракі А. А. Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник // Вісн. КНТЕУ. – 2012. – № 6. – С. 5–15.
9. Ортіна Г. Моделювання розвитку реального сектору економіки як елемент державної антикризової стратегії / Г. Ортіна // Економіка України : політ.-екон. журн. – 2014. – № 2 (128). – С. 25–29.
10. Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України : монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.
11. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України : монографія / Р. С. Білик, О. В. Гаврилюк, В. К. Євдокименко та ін. – Чернівці : Рута, 2010. – 516 с.
12. Удосконалення механізмів державного регулювання внутрішнього ринку України в умовах економічної циклічності : наук. розробка / В. Г. Бодров, Н. І. Балдич, С. А. Дяченко та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.04.2016