УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

149-159

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546

ISSN print

2411-5584

Abstract

Вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції завдає значної шкоди як економіці, так і суспільству України. Зловживанню монопольним становищем на ринку, антиконкурентним узгодженим діям, іншим виявам дискримінації суб’єктів господарювання неможливо протидіяти лише шляхом законодавчих заборон. Розв’язання цього завдання покладено на такий важливий елемент правового забезпечення протидії порушенням антимонопольно-конкурентного законодавства, як система охоронних засобів правового впливу (санкцій), що застосовуються
до правопорушників. Дуже важливим аспектом у цьому питанні є вчасність виявлення та припинення таких порушень та застосування відповідальності, співрозмірної з наслідками, завданими правопорушенням.

Keywords

Правове забезпечення економічної конкуренції, антимонопольно-конкурентна політика держави, правопорушення у сфері антимонопольно-конкурентного законодавства, відповідальність за порушення конкурентного законодавства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-149-159

Bibliography

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 436–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
2. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січ. 2001 р. № 2210–III // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 12. – Ст. 64.
3. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 черв. 1996 р. № 236/96–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
4. Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ) [Електронний ресурс] : затв. розпорядж. Антимонопол. ком. України від 19 квіт. 1994 р. № 5 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0090-94.
5. Господарське право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, О. М. Міхатуліна та ін. – К. : МАУП, 2005. – 424 с.
6. Шуміло І. А. Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Інеса Анатоліївна Шуміло ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Донецьк, 2001. – 207 с.
7. Пелипенко О. Примусовий поділ суб’єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції / О. Пелипенко // Юрид. радник. – 2007. – № 6. – С. 74–77.
8. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листоп. 1993 р. № 3659–XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
9. Кодекс про адміністративні правопорушення : Закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X // Відом. Верхов. Ради Української РСР (ВВР). – 1984. – Дод. до № 51. – Ст. 1122.
10. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.04.2016