ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

137-147

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543:330.341.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглядаються актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування. Докладно аналізуються корпоративна та договірна форми інвестування. З метою вирішення проблем у цій сфері підтримується ідея прийняття Інноваційного кодексу України або як менш радикальний вектор реформування законодавства у цій сфері пропонується внесення відповідних змін до Господарського кодексу України.

Keywords

Інноваційне інвестування, корпоративне інвестування, договірне інвестування, франчайзинг, технології.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 137-147

Bibliography

1. Давос: Четверта промислова революція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.euronews.com20/fourth-industrial-revolution-tsunami-warning-indavos.
2. Крючко Л. С. Інноваційний тип розвитку в умовах економічної глобалізації [Електронний ресурс] / Л. С. Крючко. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=199.
3. Звіт про створення технологій майбутнього: як Інтернет речей зробить революцію у промисловому виробництві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.skf.com/ua/uk/news-and-media/news-search/2015‑02‑04_how_the_internet_of_things_will_revolutionise_industrial_production.html.
4. Плескач В. Л. Інноваційна діяльність в Україні: стан та проблеми / В. Л. Плескач, Т. Ю. Зінчук // ХХVI Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та науково-технологічного прогнозування : матеріали міжнар. симпозіуму «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та в Україні: формування, досвід, напрямки наближення. – К. : Фенікс, 2011. – С. 69–73.
5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
6. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., переробл. та допов. / О. М. Вінник. – К. : Прав. єдність, 2009. – 616 с.
7. Сімсон О. Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. Е. Сімсон. – Х., 2002. – 20 с.
8. Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності / В. С. Мілаш. – Полтава : АСМІ, 2005. – 450 с.
9. Гладка О. В. Технологія як складова договору комерційної концесії / О. В. Гладка // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2014. – № 2 (17). – С. 188–197.
10. Задихайло Д. В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 3 (74). – С. 214–221.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.10.2015