ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

171-184

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:656.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню актуальності для економіки держави проведення реформування залізничної галузі та подальшої успішної інтеграції у єдину європейську та світову транспортні системи.

Keywords

Транспорт, залізничний транспорт, реформування, європейський досвід, євроінтеграція.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 171-184

Bibliography

1. Олійник Г. Ю. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління підприємствами транспорту та зв’язку : монографія / Г. Ю. Олійник, Т. І. Лозова, П. С. Єщенко, В. В. Жебка, С. Я. Салига. – К. : Логос, 2012. – 423 с.
2. Гречко А. В. Досвід корпоративних трансформацій на залізницях деяких країн Європи / А. В. Гречко // Економ. вісн. НТУ «КПІ». – 2009. – № 6. – С. 137–142.
3. Цвєтков Ю. М. Залізничний транспорт України на порозі реформування : підручник / Ю. М. Цвєтков, М. В. Макаренко, А. Д. Лашко та ін. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 189 с.
4. Шапочка М. К. Впровадження Європейського досвіду в оптимізацію інфраструктури залізничного транспорту України / М. К. Шапочка, О. І. Рибіна // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України. – 2011. – № 1. – С. 615–623.
5. Лимар Н. М. Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту / Н. М. Лимар // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 37. – С. 148–152.
6. Гненний О. М. Шляхом Європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу / О. М. Гненний, В. О. Задоя, Л. В. Марценюк // Зб. наук. пр. ДЕТУТ : Серія «Економіка і управління». – Вип. 30. – ДЕТУТ, 2014. – С. 32–43.
7. Директива 91/440 ЕЭС Совета от 29 июля 1991 года, касающаяся развития железных дорог сообщества // Official. – № L 237. – 1991. – С. 25–28.
8. Директива Ради Європейського співтовариства 95/18 ЄС від 19.09.95 «Про розподіл виробничих потужностей інфраструктури і оплату за користування інфраструктурою залізниць» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_952.
9. Директива Ради Європейського співтовариства 95/19 ЄС від 19.09.95 «Про розподіл виробничих потужностей інфраструктури і оплату за користування інфраструктурою залізниць» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_952.
10. Бараш Ю. С. Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи / Ю. С. Бараш // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. – Вип. 1. – С. 158–162.
11. Бех П. В. Досвід ФРН в області реструктуризації залізничного транспорту / П. В. Бех, О. В. Машков, Н. В. Руденко // Транспорті системи і технології перевезень : зб. наук. пр. ДНУЗТ. – Д., 2011. – Вип. 1. – С. 25–30.
12. Петренко О. О. Реформування залізничного транспорту – реалії та перспективи / О. О. Петренко // Зб. наук. пр. ДЕТУТ : Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – ДЕТУТ, 2014. – С. 119–124.
13. Стратегія відновлення життєдіяльності залізниць у країнах Європейського співтовариства : офіц. док. «Біла книга» / Коміс. Європ. співтовариства. – Брюссель, 30.07.96 СОМ (96) 421, остаточна редакція.
14. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.10.2015