НЕПРАЦЮЮЧИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 53

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

25-35

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.101.262 (477)-057.19

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст категорії непрацюючого людського капіталу як економічних відносин з вилучення з різних причин із суспільного обороту сформованого і накопиченого запасу знань, здібностей, навичок та вмінь людини, збільшення масштабів якого є деструкцією національного людського капіталу та чинником його деградації. За критерієм суспільного застосування та віддачі визначено головні
типи непрацюючого людського капіталу — абсолютно, відносно та формально непрацюючий людський капітал. Доведено, що збільшення непрацюючої частки національного людського капіталу призводить до зростання негативного людського капіталу.

Keywords

Людський капітал, непрацюючий людський капітал, абсолютно, відносно та формально непрацюючий людський капітал, деструкції людського капіталу, негативний людський капітал.

Рецензент

доктор економічних наук, професор О. С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії І. В. Тимошенков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Article in PDF

3 25-35

Bibliography

1. Петренко В. П. Класифікація людського капіталу підприємства як передумова його продуктивного використання / В. П. Петренко, О. Ю . Мацькевич // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 5, ч. 2. – С. 234–238.
2. Капелюшников Р . Трансформация человеческого капитала в российском обществе [Електронний ресурс] / Р. И . Капелюшников, А. Л. Лукьянова. – М., 2009. – 189 с. – Режим доступу: http://www.hse.ru/ data/2013/07/19/1288040190/otchet.pdf.
3. Корчагин Ю . А. Эффективность и качество национальных человеческих капиталов стран мира [Електронний ресурс] / Ю. А. Корчагин. – Режим доступу: http://www.lerc.ru/?art=38&page=1&part= bulletin.
4. Основні статистичні показники зі статистики праці. Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Уровень безработицы в Украине c 2000 по 2014 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/people/unemploy.php.
6. Динаміка навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на вільні робочі місця за професійними групами у 1999–2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/ operativ/operativ2006/rp/zrp/zrp_u/nav_rik_u.html.
7. Добрынин А. Н. Ч еловеческий капитал в транзитивной экономике. Формирование, оценка, эффективность использования / А. Н. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова. – СПб. : Наука, 1999. – 312 с.
8. Розмаинский И . Почему капитал здоровья накапливается в развитых странах и проедается в постсоветской России? [Електронний ресурс] / И. Розмаинский // Вопр. экономики. – 2011. – № 10. – С. 113–131. – Режим доступу: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0487/analit03.php.
9. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості : нац. доп. / кер. авт. кол. Е. М. Лібанова / Ін-т демографії та соц. дослід. ім. М. В. Птухи. – Умань : Вид.-поліграф. центр «Ві-заві», 2012. – 412 с.
10. Архієреєв С. Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки / С. Архієреєв // Екон. теорія. – 2014. – № 1. – С. 24–36.
11. Степаненко В. Необхідно розірвати коло взаємної недовіри [Електронний ресурс] / В. Степаненко. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page83-1338.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.07.2015