РОЛЬ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СВОБОДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

229-239

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.12

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджується роль правових засобів щодо забезпечення свободи комерційної діяльності. Проаналізовано поняття «правові засоби» як інструменти та процеси у юридичній літературі. Розглянуто співвідношення правових засобів до регулюючого впливу держави на господарську діяльність та свободу комерційної діяльності.

Keywords

Правові засоби, регулюючий вплив держави, свобода комерційного господарювання.

Рецензент

доктор юридичних наук, доцент В. С. Мілаш, Національний юри- дичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор Є. О. Алісов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 229-239

Bibliography

1. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б. И. Пугинский. – М. : Юрид. лит., 1984. – 224 с.
2. Малько А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики / А. В. Малько // Журн. рос. права. – 1998. – № 8. – С. 66–73.
3. Малько А. В. Правовые средства как общетеоретическая проблема / А. В. Малько // Правоведение. – 1999. – № 3 – С. 4–16.
4. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : БЕК, 1995. – 320 с.
5. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко. – М. : Юристь, 2001. – 656 с.
6. Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права : дис. … д-ра юрид. наук / В. А. Сапун. – Н. Новгород, 2002. – 321 c.
7. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития / Г. Л. Знаменский. – К. : Наук. думка, 1996. – 62 с.
8. Ямкова І. М. Напрями вдосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні / І. М. Ямкова // Економіка і право. – 2013. – № 2. – С. 47–51.
9. Теория государства и права : учебник / под ред. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2004. – 800 с.
10. Коростей В. І. Господарське законодавство – основа ефективної економіки / В. І. Коростей // Право України. – 2005. – № 8. – С. 48–52.
11. Иоффе О. С. Вина и ответственность по советскому праву / О. С. Иоффе // Сов. государство и право. – 1972. – № 9. – С. 34–43.
12. Пашков В. М. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах глобалізації / В. М. Пашков // Економ. теорія та право. – 2015. – № 1 (20). – С. 141–151.
13. Мамутов В. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ і XXI століть / В. Мамутов // Право України. – 2010. – № 8. – С. 4–12.
14. Ямкова І. М. До питання щодо правового регулювання та правового забезпечення підприємницької діяльності / І. М. Ямкова // Вісн. Донец. нац. ун-ту. – 2011. – Вип. 1, т. 2. – С. 521–525.
15. Задихайло Д. В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 3 (74). – С. 214–221.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.07.2015