МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

240-252

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.656

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджуються питання щодо застосування механізмів регулюючого впливу держави на господарську діяльність. Розглянуто способи та форми державного регулювання, а також обґрунтована необхідність застосування засобів державного регулювання.

Keywords

Державне регулювання, засоби державного регулювання, функції державного регулювання, регулюючий вплив держави на господарську діяльність.

Рецензент

доктор юридичних наук, доцент В. С. Мілаш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор В. П. Колісник, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 240-252

Bibliography

1. Гарагонич О. Теоретичні питання державного регулювання господарської діяльності / О. Гарагонич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bnc.in.ua/pravove-zabezpechennya-gospodarskoi-diyalnosti/ teoretichni-pitannya-derzhavnogoreguliuvannya-gospodarskoi-diyalnosti/.
2. Мамутов В. К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности / В. К. Мамутов // Государство и право. – 1996. – № 8. – С. 41–51.
3. Лаптєв В. В. Проблеми удосконалювання підприємницького законодавства / В. В. Лаптєв // Прав. регулювання підприємниц. діяльності. – М., 1995. – С. 4–17.
4. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник / под ред. О. М. Олейник. – М. : Юристъ, 2000. – Т. 2. – 727 с.
5. Саніахметова Н. О . Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама : навч. посіб. / Н. О. Саніахметова. – К. : А. С. К., 2001. – 704 с.
6. Предпринимательское право : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. – М. : Юристъ, 2001. – 416 с.
7. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.
8. Предпринимательское право : учеб. пособие / под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 415 с.
9. Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности / А. Я. Курбатов. – М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 212 с.
10. Соловьева О. А. Вопросы экономической теории. Макроэкономика [Електронний ресурс] / О. А. Соловьева // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4 (40). – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3788.
11. Михайлушкин П. В. Методы и средства государственного регулирования экономики России: опыт зарубежных стран / П. В. Михайлушкин, А. А. Баранников // Молодой ученый. – 2012. – № 9. – С. 135–140.
12. Пашков В. Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: правові засоби та механізми реалізації / В. М. Пашков // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. – № 7 (211). – С. 51–55.
13. Добровольська В. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності / В. Добровольська // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 2. – С. 89–94.
14. Смолин Г. В. Державне регулювання господарської діяльності : курс лекцій / Г. В. Смолин. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 528 с.
15. Задихайло Д. В. Державна економічна політика та завдання правового регулювання / Д. В. Задихайло // Економ. теорія та право. – 2014. – № 1 (16). – С. 138–147.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.07.2015