КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІСТУ ТА УПРАВЛІННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, професор, Харків, Отакара Яроша, 8

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

36-45

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:005.332.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито особливості та взаємозв’язок якості і конкурентоспроможності як характеристик продукції, що визначають конкурентні переваги підприємства на внутрішньому і світовому ринках. Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження на підприємстві єдиної системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції, спрямованої на ефективну інтеграцію вітчизняних підприємств у світовий економічний простір.

Keywords

Якість продукції, конкурентоспроможність продукції, система управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, внутрішня і зовнішня конкурентоспроможність.

Рецензент

доктор економічних наук, професор О. С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії І. В. Шкодіна, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна.

Article in PDF

3 36-45

Bibliography

1. Мірошнік М. В. Р озробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства / М. В. Мірошнік, В. М. Кобелєв // Вісн. НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32. – С. 182–187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/9530/1/vestnik_HPI_2014_32_Miroshnyk_Rozrobka.pdf.
2. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013–2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksukonkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr.
3. Строкович Г. В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємств : монографія / Г. В. Строкович. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 396 с.
4. Строкович Г. В. Якість функціонування підприємства: внутрішні та зовнішні аспекти : монографія / Г. В. Строкович. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 212 с.
5. Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+exportimport+helpdesk+/Non-tariff+regulation.
6. Білоног Т. В. Цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Б ілоног. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/ data/2011_24/Zb24_45.pdf.
7. Панна А. О . Якість продукції як економічна категорія та об’єктивна необхідність її підвищення [Електронний ресурс] / А. О . Панна. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=26448.
8. Шемет Я. В. Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / Я. В. Шемет, С. О . Тульчинська. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-32.pdf.
9. Томілін О . О . Впровадження системи управління якістю продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / О. О . Томілін. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/312.pdf
10. Перерва П. Г. Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, Т. В. Романчик // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4 – С. 227–235. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_4_230_235.
pdf.
11. Соловйова Г. В. Удосконалення системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Соловйова // Економіка: реалії часу : наук. журн. – 2013. – № 1. – С. 201–206. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No1/201-206.pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.06.2015