ВІДМЕЖУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИНАХОДУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

137-146

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:330.341.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Присвячено окремим науковим проблемам відмежування технології як об’єкта господарсько-правового регулювання та винаходам як об’єктам права інтелектуальної власності і особливостям їх використання в господарському обороті.

Keywords

Технологія, винахід, об’єкти права інтелектуальної власності.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В. Л. Яроцький, Національний юридичний університет імені Ярослава Му- дрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор А. К. Соколова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 137-146

Bibliography

1. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / Євген Петрович Желібо, Дмитро Віталійович Анопко, Віктор Миколайович Буслик та ін. – К. : Кондор, 2005. – 716 с.
2. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політикидержави : монографія / Ю. Є. Атаманова. – X. : ФІНН, 2008. – 424 с.
3. Правове регулювання інноваційних відносин : монографія / кол. авторів: С. М. Прилипко, А. П. Гетьман, Ю. Є. Атаманова та ін. – Х. : Юрайт, 2013. – 688 с.
4. Гладка О. В. Комерційна концесія як складова інноваційно-інвестиційної політики держави / О. В. Гладка // Юрист України. – 2013. – № 4 (25). – С. 72–78.
5. Гладка О. В. Технологія як складова предмета комерційної концесії // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2014. – № 2 (17). – С. 188–197.
6. Право інтелектуальної власності : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб’язко, П. П. Крайнєв та ін. ; за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – К. : Концерн «Вид. Дім “Ін
Юре”», 2002. – 672 с.
7. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 верес. 2006 р. № 143-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.
8. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3687-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
9. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : монографія / Олександр Миколайович Давидюк. – Х. : ФІНН, 2010. – 176 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.06.2015