РЕКЛАМА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ: ПИТАННЯ ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

147-157

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.9:366

ISSN print

2411-5584

Abstract

На підставі аналізу чинного законодавства та практики здійснення рекламної діяльності у статті з’ясовуються особливості правового регулювання реклами алкогольних напоїв, пива та напоїв, вироблених на його основі.

Keywords

Рекламна діяльність, прихована реклама, недобросовісність, Продакт плейсмент, алкогольні напої.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор В. Л. Яроцький, член- кореспондент НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярос- лава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор А. К. Соколова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 147-157

Bibliography

1. Ваксман Р. В. Рекламна діяльність: проблеми господарсько-правового забезпечення : монографія / Р. В. Ваксман. – Х. : Юрайт, 2014. – 208 с.
2. Циганок Р. О. Приватні та публічні інтереси в правовому регулюванні сфери виробництва алкогольних напоїв / Р. О. Циганок // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2014. – № 1 (26). – С. 75–81.
3. Про рекламу : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
4. Вареник Н. Майбутнє реклами: дивний симбіоз глобалізації і персоналізації / Н. Вареник // Дзеркало тижня. Україна : інформ.-аналіт. тижневик. – 2011. – 23 лип. – 12 серп. (№ 27). – С. 11.
5. Зоріна Ю. І . Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. І. Зоріна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 15 с.
6. Корсак В. І. Вплив регіональних торгівельних організацій на споживання алкогольних напоїв / В. І. Корсак // Вісн. соц.-економ. досліджень. – 2012. – № 4 (47). – С. 186–192.
7. Саниахметова Н. Законодательство Украины о коммерческой рекламе / Н. Саниахметова, А. Черемнова. – Х. : Одиссей, 1999. – 256 с.
8. Журавльова Н. М. Правове регулювання реклами алкогольних та тютюнових виробів в Україні та країнах ЄС / Н. М. Журавльова // Управління розвитком. – 2014. – № 6 (169). – С. 78–79.
9. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 14 січ. 1995 р. № 481/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 46. –
Ст. 345.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.06.2015