СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

172-183

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Присвячено проблемі створення та поетапного розвитку господарського права на початковому етапі формування ринкової економіки у незалежній Україні та виокремлення головних господарсько-правових інститутів, сформованих у цей період.
Проаналізовано вихідні юридичні положення окремо кожного інституту, сформованого у цей період часу. Встановлено шляхом системного аналізу невідворотність процесів кодифікації господарського законодавства.

Keywords

Господарське законодавство України, історія розвитку господарського законодавства, кодифікація господарського законодавства України.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В. Л. Яроцький, Національний юридичний університет імені Ярослава Му- дрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор В. П. Колісник, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 172-183

Bibliography

1. Знаменский Г. Л. Новое хозяйственное право. Избранные труды : сб. науч. тр. / Г. Л. Знаменский. – К. : Юринком Интер, 2012. – С. 104, 275.
2. Про власність [Електронний ресурс] : Закон Української РССР від 07.02.1991 р. № 697-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/697-12.
3. Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2004-12.
4. Крупка Ю. М. Правові основи підприємницької діяльності : навч. посіб. / Ю. М. Крупка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 30.
5. Ващенко Ю. В. Банківське право [Електронний ресурс] / Ю. В. Ващенко / Підручники онлайн. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/2732/14/.
6. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.
7. Про Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.
8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1251-12.
9. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
10. Про товарну біржу [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.
11. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-12.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.06.2015