НАПРЯМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

184-192

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Роздержавлення, приватизація, демонополізація економіки, утвердження різних форм власності є головною умовою створення ринковоконкурентного середовища. Серйозною перешкодою на цьому шляху є значна кількість монопольних утворень. Тому для подолання зазначеної перешкоди необхідні не лише цілеспрямовані заходи на розвиток конкуренції та обмеження монополізму, але й введення в дію механізмів державного регулювання, спрямованих на запобігання створенню нових монополій. Існує необхідність ревізії законодавства про захист економічної конкуренції та перегляду повноважень Антимонопольного комітету України в цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання економічної конкуренціїї, антимонопольного регулювання та конкурентної політики держави є досить актуальним і популярним сьогодні. Дослідженнями в цій сфері
займаються такі вчені, як Г. Андрощук, О. Безух, В. Базилевич, О. Бакалінська, С. Валітов, В. Геєць, Б. Кваснюк, В. Лагутін, Н. Малахова, Н. Саніахметова, Л. Семенова, Т. Удалов, I. Шумило та ін.
Формулювання цілей. Мета статті — визначити напрями удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції з урахуванням сучасних умов ринкової економіки та неефективності функціонування чинного правового механізму.
Виклад основного матеріалу. В Україні демонополізацію було запроваджено з метою формування і розвитку конкурентного середовища, що є основою ринкової моделі. Об’єктами демонополізації є монополізовані товарні ринки, на яких діє хоча б одне монопольне утворення або на які обмежується доступ нових суб’єктів господарювання; суб’єкти господарювання, що посідають монопольне становище на ринку, а також державні організаційні структури монопольного типу, якими є об’єднання державних підприємств, створені на основі колишніх міністерств і наділені державними повноваженнями щодо здійснення окремих функцій виконавчої влади.
В Україні, крім державних монополій, які побудовані завдяки адміністративному державному ресурсу за принципом монопольних ніш, сформувався олігархічно-монополістичний капіталізм, який завдяки своїй близькості до влади створює монопольні вертикально інтегровані структури.
Висновки. В Україні існує необхідність перегляду законодавства, що регулює діяльність великих монополістичних структур, з метою досягнення реальної демонополізації економіки. Дотепер у законодавстві чітко не визначено статус нових великих
структур монополістичного типу, не налагоджено антимонопольний контроль за їхньою діяльністю, що негативно позначається на розвитку конкурентних відносин.
Існує необхідність прийняття нової сучасної правової доктрини (стратегії, концепції, доктрини, програми), яка б враховувала постійну динаміку економічного розвитку, була більш пристосована до сьогодення та враховувала б сучасний стан
національної економіки. Важливим є перегляд компетенції органів Антимонопольного комітету України та національних комісій з питань регулювання природних монополій.

Keywords

Правове забезпечення економічної конкуренції, демонополізація економіки, природні монополії, антимонопольно-конкурентна політика держави.

Рецензент

доктор юридичних наук, доцент В. С. Мілаш, Національний юри- дичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор С. П. Погребняк, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 184-192

Bibliography

ні

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

16.06.2015