СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

184-195

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7.548(477):001.895

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено історію становлення інноваційної системи України. Запропоновано поділ історії становлення інноваційної системи України на певні етапи, встановлено закономірності таких етапів.

Keywords

Інноваційна система, захист майнових та особистих немайнових прав, засоби господарсько-правового регулювання, інноваційна модель.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України В. Л. Яроцький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 184-195

Bibliography

1. Зенин И. А. Наука и техника в гражданском праве / И. А. Зенин. – М. : Изд-во МГУ, 1977. – 208 с.
2. Гордон М. В. Советское авторское право / М. В. Гордон. – М. : Юрид. лит., 1955. – 232 с.
3. Корецкий В. И. Авторские правоотношения в СССР / В. И. Корецкий. – Сталинабад (Душанбе), 1959. – 372 с.
4. Правовые вопросы научно-технического прогресса в СССР / под общ. ред. М. М. Богуславского. – М. : Наука, 1967. – 511 с.
5. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є. Атаманова. – Х. : ФІНН, 2008. – 424 с.
6. Рассохин В. П. Организационно-правовые проблемы внедрения в производство принципиально новых достижений науки и техники : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 – «Государственное право и управление; советское строительство; административное право; финансовое право» / В. П. Р ассохин ; Академия наук СССР. Институт государства и права. – М., 1987. – 45 с.
7. Дозорцев В. А. Законодательство и научно-технический прогресс / В. А. Дозорцев. – М. : Юрид. лит., 1978. – 191 с.
8. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
9. Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 118 с.
10. Буравльов Є. Науково-технологічна безпека України у контексті глобалізації / Є. Буравльов, В. Стогній // Вісн. НАН України. – 2005. – № 3. – С. 32–40.
11. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : монографія / О. М. Давидюк. – Х. : ФІНН, 2010. – 176 с.
12. Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Матюшенко. – Режим доступу: http://iee.org.ua/files/alushta/13-matyushenko-perspektyvy_stv.pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.04.2015