КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

154-163

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22.332.021

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто питання підвищення конкурентоздатності національної економіки шляхом створення та підтримки розвитку кластерної моделі виробництва. У статті визначено, що ключовим об’єктом державної економічної політики у сфері забезпечення конкурентоздатності мають стати саме національні промислові кластери. Необхідність створення та відновлення в рамках кластера науково-дослідних та дослідно-конструкторських бюро є очевидною.

Keywords

Конкурентоздатність, правова політика держави, кластери, науково-дослідні та дослідно-конструкторські бюро.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор Д. В. Задихайло, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 154-163

Bibliography

1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 8 верес. 2011 р. № 3715-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2012. – № 19/20. – Ст. 166.
2. Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : затв. постановою Каб. Міністрів України від 2 лют. 2011 р. № 389 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 28. – Ст. 1173.
3. Соколенко С. И. Призводственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст / С. И. Соколенко. – Киев : Логос, 2002. – 645 с.
4. Чужиков В. Кластери як об’єкт державного регулювання / В. Чужиков // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – 2001. – № 4. – С. 160–167.
5. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 27–30.
6. Єфремова К. В. Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Єфремова Катерина Вікторівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 213 с.
7. Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоздатності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 31–35.
8. Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : наук.-практ. вид. / за заг. ред. В. І. Сергієнка. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2012. – 201 с.
9. Пісьменна К. С. Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту : монографія / К. С. Пісьменна. – Х. : ФІНН, 2009. – 184 с.
10. Галузева економічна політика держави: проблема правового забезпечення : кол. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – Т. 1. – 520 с. – (Серія «Наукові праці кафедри господарського права Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”»).
11. Морщагін О. В. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / О. В. Морщагін. – Донецьк, 2008. – 18 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.04.2015