ВЗАЄМОДІЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

207-215

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.12

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті досліджено питання, яким шляхом досягаються публічні інтереси у сфері свободи комерційного господарювання, а також сферу взаємодії приватних і публічних інтересів. Аналізуються форми здійснення. Крім того, аналізуються правові засоби як на інституційні утворення (встановлення, форми) в контексті забезпечення свободи комерційного господарювання.

Keywords

Суб’єкти комерційного господарювання, публічно-правові інтереси, приватноправові інтереси, правові засоби.

Рецензент

доктор юридичних наук, доцент В. С. Мілаш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 207-215

Bibliography

1. Луць В. В. Котракти у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.
2. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : БЕК, 2000. – 816 с.
3. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : БЕК, 1995. – 320 с.
4. Малько A. B. Новые явления в политико-правовой жизни России: вопросы теории и практики / А. В. Малько. – Тольятти : ВУиТ, 1999. – 199 с.
5. Сапун В. А. Деятельность по использованию правовых средств в реализации советского права / В. А. Сапун // Проблемы реализации права : межвуз. сб. науч. тр. / [отв. ред. А. Ф . Черданцев]. – Свердловск, 1990. – С. 9–20.
6. Матузов Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – М. : Юристъ, 2004. – 512 с.
7. Пашков В. М. Публічні інтереси в галузі обігу лікарських засобів / В. М. Пашков // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 7. – С. 60–63.
8. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства / О. Підопригора // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2002. – № 4(31). – С. 77–86.
9. Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи / Д. В. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – № 4(63). – С. 177–185.
10. Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник / Ю. А. Тихомиров. – М. : БЕК, 1995. – 496 с.
11. Пилипенко А. Я. Основи господарського права України : навч. посіб. / А. Я. Пилипенко, В. С. Щербина. – К. : МАУП, 1995. – 204 с.
12. Гражданское право : учебник / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – Изд. пятое, перераб. и доп. – М. : ПБОЮЛ Л. В. Р ожников, 2001. – Т. 1. – 632 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.03.2015